HUISNAMEN IN VLISSINGEN Ronald den Broeder Wie in Middelburg langs de kaden of door de straten van het oude stadsdeel rond de Oostkerk loopt, komt ze op bijna ieder huis tegen: huisnamen. Meestal in de kroonlijst van de deuromlijsting in fraai gekalligrafeerde letters aangebracht. Wie datzelfde doet in de binnenstad van Vlissingen zal vaak tevergeefs zoeken. Niet meer dan een handjevol panden heeft een oude, historische huisnaam. Waarom in Middelburg wel en in Vlissingen niet. Ik denk dat de belangrijkste oorzaak moet worden gezocht in de beschikbare his torische bronnen. Bij historisch onderzoek van verschillende panden in de Vlissingse binnenstad werd ik zelf ook wel eens met die vraag geconfronteerd. Maar, helaas, op een enkele uitzondering na geen naam gevon den. Wat zijn die bronnen. Registers van eigena ren, cohieren met schattingen van het belas tinggeld dat de huiseigenaren aan de stad moesten betalen. Actes waarin werd ver meld dat het huis van eigenaar verwisselde, zgn. transportactes (eigenlijk de voorlopers van het huidige kadaster). Registers met de oude huisnummering van straten en perce len, nog van voor de Franse tijd. Maar in al die documenten geen huisnamen. Toch moeten de Vlissingse huizen wel dege lijk namen hebben gehad. P.K. Dommisse, die rond de eeuwwisseling veel archiefon derzoek heeft verricht en de geschiedenis van Vlissingen min of meer heeft gecatalogi seerd heeft de namen van enkele huizen aan de westkant van het Bellamypark en de Beursstraat terug gevonden. Zoals: 'Het Lammetje', 'St.Jacobs Bienkorve', 'De Drie Coninghen' en 'De Roode Leeuw' (de naam van een herberg). Den Spiegel (de n is bij de laatste schilderbeurt weggevallen, foei!) is de naam van Bellamypark 21 naast het museum waaraan ook dit blad zijn naam heeft ontleend. Verder vinden we nog 'De Vijf Cruyssen' (het tegenwoordige 'Eden- burg'). In de Beursstraat: 'De Rooze', 'De Pauw' (met de poort naar het gelijknamige hofje), daarnaast 'Rouan' en even verder 'De Guide Lelie', 'De Coninghinne' en 'Den Thol' (Beursstraat 1 t/m 11). Huis Edenburg, het huidige Vestzaktheater op het Bellamypark. (foto GAV) De laatste naam 'Den Thol' (overigens wat wonderlijk geschreven, er staat iets van 'Ahol') gaat terug op het tolhuis dat onge veer op die plaats moet hebben gestaan. Het tolhuis diende als onderkomen voor de tol gaarders of belastinginners vlak bij de oude haveningang van Vlissingen. Hier moest dus de accijns worden betaald die de stad op verschillende producten hief, zoals op haring, zout, wijn en bier. Deze accijnzen vormden een van de bronnen van inkomsten voor de stad. Het huis Bellamypark 13, op de hoek van de Hellebardierstraat heeft zelfs een heel opschrift als naam, zoals blijkt uit de gevel- 2 Den Spiegel, januari 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 4