Museumnieuws Activiteiten in het museum Binnen het museum zijn een groot aantal mensen actief. Zo houdt een groep vrijwilli gers zich de laatste maanden bezig met rondleidingen. Na een intensieve cursus, verzorgd door mevrouw F. Estourgie, wordt nu het geleerde in de praktijk gebracht. Op zondagmiddagen vanf twee uur kan elke bezoeker een rondlei ding krijgen door het museum. De rondleidingen hebben vooral betrekking op de VOC, waarvan het museum nogal wat in huis heeft. De rondleiders hebben zich in deze materie behoorlijk ingelezen en zijn inmiddels zeer ter zake kundig! Over wrakopruiming zijn zij eveneens uitge breid geïnformeerd, zodat ook voor de ten toonstelling Schatten uit de Schelde rondlei dingen verzorgd worden. Tijdens het museumweekend, 10 en 11 april, zijn meerdere rondleiders actief in het museum. Ook in de toekomstige behuizing van het museum, het Lampsinshuis, wordt door vrij willigers veel werk verzet! Hier zijn enthousiaste zwoegers bezig met werkzaamheden die te maken hebben met de ontmanteling van het gebouw. Zij doen dit met veel inzet en plezier. Buurtbewoners hebben zich al afgevraagd wat die mannen toch allemaal doen, dat ze keihard werken was wel duidelijk! Vanaf 1 april is Fort Rammekens weer voor publiek geopend. Een bezoek aan het fort is niet alleen inte ressant omdat het een boeiende historische plek is, maar ook vanwege de beelden van Gert Jan Evenhuis die er geëxposeerd staan. Krachtige beelden die nog even in het fort te bewonderen zijn. In en rond Fort Rammekens zijn op aan vraag rondleidingen mogelijk. Tentoonstellingen Op 5 maart jl. is de tentoonstelling Schatten uit de Schelde geopend, een tentoonstelling over de wrakopruiming in de Westerschelde. In samenwerking met Rijkswaterstaat heb ben de medewerkers van het museum een bijzonder boeiende expositie ingericht. Er zijn scheepsonderdelen en persoonlijke be zittingen van opvarenden van de gezonken schepen te zien. Wrakmaterialen zijn heel functioneel in de tentoonstelling gebruikt. Op speelse wijze wordt de bezoeker het hoe en waarom van de wrakopruiming getoond. Een videodocumentaire, gemaakt door Rob van Hoek, geeft nog meer informatie over de werkzaamheden bij het ruimen van wrak ken in de Westerschelde. Een rondleiding door de tentoonstelling is mogelijk. Aanvragen hiervoor worden door de museummedewerkers gecoördineerd. Eveneens in maart is de tentoonstelling Frans Maas 1903-1977, een overzicht van zijn werk geopend. Deze expositie is tot eind mei te zien. De tentoonstelling is in samenwerking met galerie Hannelore Meijaard tot stand geko men. Er is werk te zien uit particulier bezit, naast schilderijen uit de museumcollectie. Frans Maas behoorde tot de 'Scheldelumi- nisten'. Deze groep beeldende kunstenaars, verenigd rondom Ger Jacobs, was geïnspi reerd door de bijzondere lichtval over de Schelde. De vereniging Kunstkring Het Zui den was gevestigd in Vlissingen en bracht een groot aantal kunstenaars voort. Na de tentoonstelling over Frans Maas staat er een expositie over vuurtorens op het pro gramma. Een onderwerp dat ook weer prachtig past bij het maritieme karakter van ons museum. Tot slot nog even aandacht voor een kleine tentoonstelling, ook op de begane grond, over het Lampsinshuis, het nieuwe museum. Aan de hand van onder andere een maquette wordt een beeld gegeven van de toekomstige behuizing van het maritieme museum. Bij het ter perse gaan van deze Spiegel werd er, net als in het echte Lampsinshuis, nog keihard gewerkt, getimmerd, gezaagd aan deze informatieve hoek. 22 Den Spiegel, april 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 24