Algemene Ledenvergadering Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van het Stedelijk Museum en het Gemeente archief Vlissingen, te houden op donderdag 27 mei 1999, om 20.00 uur, in het Gemeentearchief, Hellebardierstraat. 1. Opening 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 mei 1998 (opgenomen in Den Spiegel, Jrg.16, nr 3., juli 1998) 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslagen 1998 a. penningmeester b. secretaris c. redactie Den Spiegel 5. a. Verslag kascommissie b. Benoeming nieuwe Kascommissie 6. Afscheid afgetreden redactieleden Den Spiegel 7. Bestuursmutaties: Mevr. E. J.M. Sauer-Van Hees heeft te kennen gegeven uit het bestuur te treden. 8. Activiteiten 1999 9. Ontwikkelingen Lampsinshuis 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 11. Sluiting Na de pauze zal de heer A.H. van Dijk, adviseur van het bestuur van de Vrienden, een lezing houden met de titel: De Vlissingse Boulevards. Wij hopen u op deze avond te ontmoeten. Met vriendelijke groet, namens het bestuur, S. J. Postma, voorzitter E.J.M. Sauer-Van Hees, secretaris Den Spiegel, april 1999 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 25