Van het bestuur Een oplettend lezer heeft wellicht opge merkt (zie de eerste pagina van deze Spiegel) dat de samenstelling van de redac tie nogal veranderd is. De 'oude' redactie heeft vorig jaar november te kennen gegeven te willen stoppen met haar redactiewerk. Natuurlijk was het bestuur hier niet erg blij mee, want de dames Wolterbeek, Plas en Van der Sluis hebben de laatste jaren voor hele goede en kwalitatief hoogstaande Spiegels gezorgd. Uiteraard hebben we respect voor hun besluit dat overigens om verschillende rede nen werd genomen. Lydia Wolterbeek gaat met de Vut, evenals haar echtgenoot, en wil veel gaan reizen en daarbij past het werk voor Den Spiegel niet meer. Wikky Plas is inmiddels verhuisd naar Goes en vond het bovendien tijd worden met het hectische werk van vooral weer het compu- terklaar maken van de kopij te stoppen. Mariëtte van der Sluis vond het nu ook echt tijd om te stoppen, na veel bestuursjaren en redactiewerk. Ik wil jullie hier alvast bedanken voor jullie inzet voor Den Spiegel en voor onze vereni ging. Op de jaarvergadering in mei zullen we namens de vereniging afscheid nemen samen met de leden. Tot ons groot genoegen zijn we er in vrij kor te tijd in geslaagd een nieuwe redactie rond adviseur Ad Tramper op te bouwen. We den ken erin geslaagd te zijn een aantal goede mensen voor de redactie gevonden te heb ben. Ons bestuurslid Akke Landzaat gaat deel uit maken van de redactie als schakel tus sen bestuur en de redactie. We hebben er alle vertrouwen in dat de con tinuïteit en de kwaliteit van Den Spiegel gewaarborgd zullen blijven! Bij het schrijven van dit artikeltje staan er twee evenementen op het programma. In maart vindt er een lezingendag plaats, waar weer veel belangstelling voor bestaat. Eind april, begin mei gaan we met de Vrienden naar Den Bosch toe in het kader van ons jaarlijks cultureel uitstapje. Het bestuur heeft besloten om in de komen de bestuursvergaderingen elke keer ruimte in te bouwen voor een bezinning over de toe komst van de vereniging in verband met het nieuwe Maritiem Museum Zeeland. Het ligt in de bedoeling volgend jaar op de jaarvergadering met voorstellen te komen naar de leden over de dan te volgen koers. In mei houden we de Algemene Leden vergadering. De heer A.H. van Dijk zal dan een lezing verzorgen over de Vlissingse Boulevards. De uitnodiging vindt u in deze Spiegel, even als een antwoordstrookje voor deelname. We hopen ook dan veel leden te kunnen begroe ten. Sjouke Postma, voorzitter 2 Den Spiegel, april 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 4