Het informatiecentrum stadsgeschiedenis Vlissingen en het onderwijs Inge Janse Sinds enkele maanden loop ik (een 22-jarige roodharige jongedame) af en toe rond in het archief. De vaste bezoekers weten wel ongeveer wat ik daar doe, maar toch ben ik gevraagd om een artikel in Den Spiegel te schrijven over mijn activiteiten op het archief. Ik zit momenteel in het 4e jaar van de PABO, die voorheen kweekschool heette. Dit is tevens mijn laatste jaar. Om mijn diploma te halen moet ik een scriptie schrijven. Mijn onderwerp hiervoor is: hoe kun je archiefmateriaal binnen het basisonderwijs gebruiken"? Waarom kiest een aanstaande leer kracht nu voor dit onderwerp? Het vak geschiedenis wordt door veel leer lingen als niet interessant en niet nuttig beschouwd. Zij gaan dan ook niet echt gemotiveerd aan het werk en de kreten zoals: 'Nee hè, niet weer geschiedenis, ik leef nu hoor' of 'ik woon in Vlissingen, wat kunnen mij die burgeroorlogen in het bui tenland nu schelen?' zijn bij sommige leer lingen niet van de lucht. Mijn streven is om door het geven van geschiedenis over de eigen regio de kinderen meer te motive ren voor het vak. Vooral door de bekend heid en de herkenbaarheid van geschiede nis van de eigen regio zullen kinderen met meer enthousiasme aan het vak geschie denis werken. De overheid schrijft in zijn doelen voor het onderwijs ook het onder wijzen van de geschiedenis van de eigen regio voor. Door bronnen uit het archief in de geschiedenislessen te gebruiken, ko men de kinderen werkelijk in contact met het verleden. In de boeken die op scholen worden gebruikt, staat vaak veel beschrij vende tekst, maar de kinderen komen niet meer in contact met de echte bronnen. Dit wil ik doorbreken door hen te laten wer ken met de bronnen. Zo krijgen de kinde ren een beter en completer beeld van het verleden. Dit is natuurlijk een mooi onderwijskun dig praatje maar hoe ga ik dit concreet aanpakken? Zoekwijzer Ik ben begonnen met een stage van drie weken op het archief om me te oriënteren. Vorig jaar hadden we al afgesproken dat ik me vooral op het archiefmateriaal van de Tweede Wereldoorlog zou richten. Dit omdat ik me wel moet toespitsen op één onderwerp anders zou ik 'verdrinken' in het vele archiefmateriaal. Een andere reden is dat ik me erg interesseer voor de Tweede Wereldoorlog (dit tot grote spijt van veel medewerkers van het informatie centrum stadsgeschiedenis Vlissingen). Naar mijn idee kun je veel van de Tweede Wereldoorlog leren. Je kunt ook kinderen veel bijbrengen op het gebied van waarden en normen aan de hand van het onder werp Tweede Wereldoorlog. Wanneer er al kinderen naar het archief komen, vragen zij vaak naar materiaal over de Tweede Wereldoorlog. De mede werkers van het archief zijn dan vaak lang met de kinderen bezig omdat de kinderen met vage vragen komen: 'ik zoek iets over de Tweede Wereldoorlog'. Deze vraag moet dan door de medewerkers worden gespeci ficeerd en dit kost veel tijd. De vraag van Adri Meerman was dan ook of ik iets zou kunnen ontwerpen om de kinderen te hel pen bij het onderwerp Tweede Wereld oorlog. Dit was een erg open vraag en ik wist ook niet direct hoe ik dit zou gaan oplossen. Daarom heb ik de eerste week van mijn stage gebruikt om al het materi aal wat er voor handen is omtrent het onderwerp in het archief te bekijken en kort voor mijzelf te omschrijven. Tijdens deze week is het idee ontstaan om een zoekwijzer te maken rond het onderwerp Tweede Wereldoorlog. De bedoeling hier van is dat wanneer er een kind in het archief komt en vraagt naar Tweede Wereldoorlog-materiaal, hij eerst de zoek wijzer gaat bekijken. In de zoekwijzer zijn de verschillende bronnen, die mij geschikt 22 Den Spiegel, juli 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 24