Algemene ledenvergadering Vrienden van het stedelijk museum en het gemeentearchief gehouden op 27 mei 1999 in het Archief Aanwezig namens het bestuur: de heer Postma (voorzitter), de dames Sauer (secretaris), Landzaat en Wandel, de heren Knegt en Speckens. Afwezig namens het bestuur met kennis geving: de heren Weug (penningmeester) en Weber. 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verheugt zich in de gro te opkomst (41 leden). 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 1998. Dit wordt goedgekeurd en ondertekend. 3. Geen ingekomen stukken 4. Jaarverslagen a) Jaarverslag penningmeester Er is een beetje ingeteerd op het vermo gen, dit komt voornamelijk door stij ging van de kosten van tijdschrift Den Spiegel. De heer Wilderom vraagt waarom de contributie niet verhoogd wordt. De voorzitter legt uit dat de minimum bij drage nu 15,— per jaar is, maar de meeste leden betalen 25,— a 30,— per jaar. Bij een contributieverhoging zullen waarschijnlijk de inkomsten minder worden. b) Jaarverslag secretariaat Het ledental bedroeg in december 1998: 583. Het bestuur constateert dat er erg veel animo is voor excursies naar België. c) Jaarverslag Den Spiegel De oude redactie is afgetreden, de nieu we redactie is uitgebreid van 4 naar 6 personen, zodat het werk beter ver deeld kan worden. Namens het bestuur heeft mevrouw Landzaat zitting in de redactie, zodat communicatie over en weer optimaal is. 5. Verslag kascommissie De heren Bollen en Tange verklaren de boekhouding 1997 en 1998 te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit mevrouw Ouwehand en de heer Bollen. 6. Afscheid afgetreden redactieleden Den Spiegel. De dames Wolterbeek, Plas en Van der Sluis hebben kwalitatief hoog staand werk verricht. De voorzitter dankt hen uitvoerig voor het werk dat zij vele jaren hebben gedaan. Als blijk van dank ontvangen zij ieder bloemen en een cadeaubon. 7. Bestuursmutaties Mevrouw Sauer was vanaf de oprich ting van de vereniging in 1981, met een onderbreking van enkele jaren, secretaris van het bestuur. Zij treedt nu af, ook zij krijgt bloemen en een cadeaubon. 8. Activiteiten 1999 Open monumentendag op 11 septem ber. De organisatie is weer in handen van de archivaris, de heer Meerman, met medewerking van de dames Landzaat en Wandel. Beschermheerschap Vrienden. Wij wil len de heer Van der Doef voor zijn beschermheerschap bedanken en de nieuwe burgemeester, mevrouw Van Dok-Van Weele vragen om zijn plaats in te nemen. De leden zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden wanneer de fees telijke overdracht plaatsvindt. Op 16 november zal professor Henderikx, één van de bekendste his torici op het gebied van de Zeeuwse Middeleeuwse geschiedenis, een lezing houden. Nadere aankondiging volgt. De voorjaarsexcursie 2000 zal in april plaatsvinden. Er komt een lezingendag. Den Spiegel, oktober 1999 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 21