Museumnieuws Aafke Verdonk-Rodenhuis Tentoonstellingen Tot 31 oktober 1999 is nog de tentoonstel ling Vuurtorens in de kunst te zien. Deze expositie bestaat uit werk van hedendaag se kunstenaars die zich door vuurtorens lieten inspireren. Ook de tentoonstelling Schatten uit de Schelde, over de wrakopruiming in de Westerschelde, in samenwerking met Rijkswaterstaat ingericht, is voorlopig nog te bekijken. Deze boeiende en informatie ve tentoonstelling is dubbel interessant nu deze zomer de wrakopruiming in de Westerschelde ook 'live' van zeer dichtbij te volgen was, namelijk voor Boulevard de Ruyter en Keizersbolwerk. Na Vuurtorens in de kunst zal vanaf 15 november 1999 tot januari 2000 de tentoonstelling Landschap in beeld te zien zijn. Staatsbosbeheer viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan en grijpt deze gele genheid aan om zijn terreinen en werk wijze op verschillende manieren onder de aandacht van het publiek te brengen. Voor deze tentoonstelling bezochten twaalf kunstenaars, uit elke provincie één, een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Opdracht van Staatsbosbeheer was: laat de natuur op je inwerken en leg je indruk ken en gevoelens vast. Het resultaat is een reeks grafieken die de verscheidenheid van het Nederlandse landschap in beeld brengt. Fort Rammekens Ook in Fort Rammekens is een tentoon stelling te zien in het kader van het hon derdjarig bestaan van Staatsbosbeheer. Hier is werk van negen Zeeuwse kunste naars geëxposeerd. Deze kunstenaars is gevraagd zich te laten inspireren door één van de Staatsbosbeheer-terreinen in Zeeland, met de bedoeling dat te expose ren in Fort Rammekens. Deze tentoonstelling is geopend in septem ber en nog te bezichtigen tot eind oktober. Dan zal het fort haar poorten weer sluiten voor het publiek. Maritiem Museum Zeeland Het bestuur van het Maritiem Museum Zeeland heeft inmiddels gekozen voor een manier van verbouwen, restaureren, plegen van nieuwbouw aan het Lampsinshuis en de bijbehorende gebou wen. In november 1998 is het vooront werp van het nieuwe museum aan de gemeenteraad en de burger gepresen teerd. Inmiddels is het ontwerp ook aan de buurtbewoners voorgelegd. De door hen geplaatste opmerkingen worden waar mogelijk in het definitieve ontwerp ver werkt. Om eind 1999 een besluit te kunnen nemen voor de aanvang van de bouw moet duidelijkheid zijn over de financiering van de investering. Voor de totale investering, exclusief de aanschaf van het pand, is door het bestuur een taakstellend bedrag van 11.900.000,—vastgesteld. De verwerving van het pand is reeds gefi nancierd door een schenking van de Stichting Maritieme Activiteiten de Ruyter. De gemeente Vlissingen verwacht een restauratiesubsidie van 1.020.000,— te ontvangen en voor het toegankelijk maken van het complex voor minder-validen is een bedrag van 300.000,— uit de WVG-gelden gereser veerd. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Zeeland Maritiem, de Provincie en het Bouwcultuurfonds heb ben in totaal 665.000,— geschonken of respectievelijk toegezegd. Bij het Nationaal Restauratiefonds is een aanvraag ingediend van enkele miljoenen guldens, waavan de lasten kunnen wor den gedekt uit de exploitatie. Voor de res terende 4.000.000,— zijn bij diverse fondsen aanvragen ingediend en zijn gesprekken gaande met eerdere overhe den en bedrijven. Vrijwilligers rond het Lampsinshuis De activiteiten van vele vrijwilligers zijn in vorige Spiegels niet onvermeld geble ven. Om de bouwkundige kwaliteiten van de gebouwen goed te kunnen beoordelen Den Spiegel, oktober 1999 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 23