Van het bestuur In het afgelopen kwartaal vonden twee activiteiten plaats binnen de vereniging die het vermelden waard zijn: allereerst de jaarlijkse excursie. Dit jaar was het doel Den Bosch. Er waren ook nu weer veel deelnemers. Daarom werd de excursie op twee zaterdagen gehouden. Van veel deelnemers kreeg ik enthousiaste verhalen over de reis te horen. De organi satoren van de reis, mevrouw Wandel en de heer Speckens, wil ik bedanken voor de vele uren die ze aan deze activiteit be steed hebben. We zijn benieuwd wat ze het volgend jaar voor ons in petto hebben. Is Lill misschien een optie? Verder hebben we onze jaarvergadering gehouden met als afsluiting de lezing van de heer Van Dijk over de Vlissingse boule vards. Gelukkig waren veel leden aanwe zig. Zij hebben hier zeker geen spijt van gehad, want zijn verhaal over het ontstaan en verdere ontwikkeling van onze boulevards was erg boeiend. Dit vooral door zijn enthousiaste manier van vertellen en door de spontane wijze waar op hij de gestelde vragen wist te beantwoorden. Bestuursveranderingen De heer Van Dijk heeft te kennen gegeven dat hij niet meer als adviseur van het bestuur wil optreden. Wel blijft hij 'op afstand' beschikbaar voor advies, waar wij uiteraard erg blij mee zijn, want hij is erg thuis in de lokale geschiedenis. Onze secretaris, mevrouw Sauer, heeft inmiddels ook afscheid genomen van het bestuur. Ongeveer achttien jaar, welis waar met een onderbreking van een paar jaar, heeft zij zich voor onze vereniging ingezet en zij vond het tijd worden met het bestuurswerk te stoppen. Op de leden vergadering hebben we op gepaste wijze afscheid van haar genomen. Ik zelf zal dit vooral merken, want mevrouw Sauer nam mij de afgelopen jaren veel werk uit handen. In de ontstane vacature voor de functie van secretaris hopen we spoedig te voorzien. Activiteiten Op 11 september werd de jaarlijkse monu mentendag weer gehouden. De archivaris, de heer Meerman, geassisteerd door de dames Landzaat en Wandel, zorgde voor de organisatie van deze dag. Op 16 november wordt een lezing gehouden door prof. dr. P.A. Henderikx met als onderwerp 'Stad- en landontwik- keling van Walcheren vóór 1300'. In deze Spiegel treft u verdere informatie aan. Beschermvrouwe van de vereniging Sinds het ontstaan van onze vereniging is de burgemeester van Vlissingen beschermheer van de 'Vrienden'. Zowel de burgemeesters Westerhout als Van der Doef zijn beschermheer van onze vereni ging geweest. Een delegatie van het bestuur heeft de nieuwe burgemeester van Vlissingen mevrouw Van Dok-Van Weele gevraagd deze traditie voort te zetten en zij heeft daar van harte mee ingestemd. We zijn verheugd dat ook zij het werk van de Vrienden voor museum en archief wil ondersteunen. De heer Van der Doef willen we bedanken voor het bekleden van het beschermheer schap in de afgelopen jaren en voor zijn grote betrokkenheid bij het wel en wee van zowel het archief als het museum. Het bestuur wil alle leden vragen ook in het nieuwe seizoen het museum en het archief veelvuldig te bezoeken en weer volop mee te doen aan activiteiten georga niseerd door onze vriendenvereniging. Alleen dan blijven we een bloeiende en levendige vereniging! Namens het bestuur, Sjouke Postma, voorzitter 2 Den Spiegel, oktober 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 4