dreven dat 'alom de daken en schoorstenen der huizen wegvlogen.' Doordat de sluis deuren in het Dok of niet goed gesloten wa ren of kapot sloegen stroomde de Dok haven zo vol water dat de kades overliepen. Veel tuinen en huizen, kelders en pakhuizen kwamen daardoor onder water te staan, waardoor volgens de Middelburgsche Cou rant 'een considerabel bederf aan goederen is geschied.' De eerste helft van de 19e eeuw deden stormvloeden weer wel van zich spreken. 1825 De storm van 4 februari 1825 zorgde voor een kortdurende overlast in de stad. De Middelburgsche Courant van 8 februari 1825 informeert ons uitgebreid. Door het doorbreken van een waterkering (kistdam) bij de Stenen Beer liep het fout, zowel in de Dokhaven als in de Pottekaai. De laatste stroomde over en het water liep de Kleine Kerkstraat, het Korte Groenewoud en de Wagenaarstraat in. Door het inzetten van noodwaterkeringen kon dit keer voorko men worden dat de zogenaamde Nieuwstad ook weer onder water kwam te staan. Op de Pottekaai en Wagenaarstraat waren gro te verzakkingen ontstaan. Vele handen zorgden ervoor dat de schade in korte tijd kon worden hersteld. Het psychologische effect was des te groter: velen werden weer herinnerd aan de rampzalige gebeurtenis sen van 1808. Gelukkig vielen er deze keer geen slachtoffers. 1906 De stormvloed van 12 maart 1906 deed de halve stad onder water staan. Vlissingen had geen verweer tegen een vloedgolf van 4 meter boven ANP. Het gemeentebestuur nam draconische maatregelen: rondom het De Ruyterplein en de Engelse haven moes ten muren opgetrokken worden, eveneens bij het Beursplein, wat de afsluiting van de Koopmanshaven en de Achterhaven tot ge volg had. Ook de Pottekaai werd afgeslo ten. Omdat men de wateroverlast meer dan zat was besloot men de overbodige havens te dempen. Zo werd zes eeuwen later het onder graaf Willem 111 aangevangen werk weer ongedaan gemaakt. Bronnen: - M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstro mingen in Nederland, drie delen: de periode vóór 1400 - 1700, (Assen 1971 - 1977) M.P. de Bruin, 'Stormvloeden en de gevolgen voor Walcheren', betreft overdruk uit: Jaarverslag polder Walcheren 1953 H.G. Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegovwsche huis, dl 1 (ütrecht 1879) Jan Reygersbergh, De oude Chronijcke ende his toriën van Zeelandt: Van nieuw met eenighe by- voechsels mitsgaders met de figueren der graeven van Zeelandt vermeerdert - S. van Hoek, Natuur- en Geschiedkundig beschrij ving van den verschrikkelijken watervloed tusschen den XlVden en XVden van Louwmaand des jaars MDCCCVIII, (Haarlem 1808) Gemeentearchief Vlissingen, Stadsarchief, inventa ris De Bruine, inv.nrs 5572 en 5574 Zeeuwse Bibliotheek, Pamflettenverzameling 2295; Pertinent Verhael en 2296 Gods slaende handt op Vlissingen nedergedruckt Hollantsche Mercurius, 1682 Middelburgsche Courant, 18 november 1775 en 8 februari 1825 Ad Tramper, 'Vrij zwemmen voor de alligators', in: Provinciale Zeeuwse Courant, 12 januari 1999 22 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 24