Den Spiegel Jaargang 21, nummer 1, januari 2003 Den Spiegel is het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen Inhoud Het water en Vlissingen Aafke Verdonk-Rodenhuis 2 Watersnood 1953 in Vlissingen Jan Hintzen 3 De watervloed in de louwmaand van 1808 Adri Meerman 11 'Ongehoorde Tempeeste': stormvloeden bedreigen Vlissingen, 1300-1900 Ad Tramper 17 Redactie en redactieadres J. Hintzen, eindredacteur N.Ph.E. van den Elzen-Velleman J.-M. Hangoor E.J.M. Sauer-van Hees A.C. Tramper A.H. Verdonk-Rodenhuis Breewaterstraat 8b, 4381 JX Vlissingen ISSN: 0921-982X Sluitingsdatum kopij 15 februari 2003. Kopij die na sluitings datum wordt ingeleverd, wordt niet meer geplaatst of wordt in de volgende Den Spiegel gepubliceerd. Ingezonden stukken De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Vormgeving druk De Vey Mestdagh, Vlissingen Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor nieuwe leden mini maal 20,00 per kalenderjaar. Ook kan een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het aankoop- en restauratiefonds. Overmaking van de contributie kan ge schieden op Postbank nr. 330198 of RABO- bankrekening nr. 34.93.48.502 t.n.v. Vereni ging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen. Opgave nieuwe leden M. Heeger-Klarenbeek, Gerbrandystraat 9, 4384 NB Vlissingen, tel. 0118-475959 Bestuur E.M.W. van der Doef-Heijstek, voorzitter M. Heeger-Klarenbeek, secretaris M.M.J.M. van den Elzen, penningmeester C.J. Francoijs, bestuurslid J.-M. Hangoor, bestuurslid J.C. Wandel, bestuurslid A. Meerman, adviseur W.I.M. Weber, adviseur J.W. Weug, adviseur Voorpagina Uit: S. uan Hoek, den uerschrikkelijken watervloed Zonder schriftelijke toestemming uan de redactie mag niets uit deze uitgave worden overgenomen. Januari 2003 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 3