Anoniem, 1643. Carel Martens (1602-1649) (portret foto: Collectie Centraal Museum Cltrecht, cat.no. 18046) moedelijk ook in het handelsbedrijf betrok ken geraakt en zodoende kon zij het zich veroorloven om ongehuwd - en daarmee financieel onafhankelijk - te blijven.4 Ondanks de zelfstandigheid van moeije Maeijken huwden alle drie de zusters Lampsins; en de kans is zeer groot dat hun tante zich hoogstpersoonlijk heeft bezigge houden met de zoektocht en goedkeuring van een geschikte partij, in elk geval wel bij de jongste. Jacoba Lampsins - in 1634 net tweeën twintig jaar oud - was de 'eerbare, deugd rijke en zeer discrete jonkvrouwe' die op nieuw een brief van Carel Martens zou ontvangen. Naar huidige maatstaven is deze aanhef te formeel en wordt zij niet meer ge bruikt, noch adresseren wij onze geliefde met 'u edele', maar de hoofse brieven van die tijd waren niet alleen bedoeld om de ge voelens naar voren te brengen. Wanneer de vrijage met een grote afstand te kampen had - en Vlissingen en Utrecht lagen op on geveer drie dagen reizen afstand van elkaar - dan waren de brieven tevens een toon beeld van het karakter en de welbespraakt heid van de schrijver. Imponeren, overtui Anoniem, 1643. Jacoba Lampsins (1611-1667) (portret foto: Collectie Centraal Museum Cltrecht, cat.no. 18047) gen en de godsvruchtigheid tonen waren dan ook van wezenlijk belang en konden op de juiste manier de afstand teniet doen. Carel Martens heeft met zijn brieven, zelfs al in die derde brief, die juiste verhouding gevonden; zijn beheerste, doch vurige brie ven roepen het beeld op van de vrome in tellectueel die hij zeker was. Alleen de wan hopigheid die uit zijn latere brieven spreekt is wat aandoenlijk, maar wellicht heeft deze 'swackte' er toch wel enigszins aan bijgedragen dat Jacoba na lange tijd, toe stemde in de conversatie. 'De jonckman is geschickt, en van een goet beleyt, de vryster heeft bykans het blyde jae gheseyt.' Elke mogelijke huwelijkskandidaat werd door haar verwanten gekeurd. Jacoba Lampsins was een zeer welgestelde jonge vrouw die - omdat zij geen ouders meer had - bij haar huwelijk direct kon beschik ken over het haar nagelaten fortuin. Zo bezat ze naast delen van huizen ook aandelen in schepen en handelscompag nieën. Als wees had zij echter geen vader die over haar financiële toekomst en 8 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 10