- - aL j\ie ^T/Xcré'ix. fetm(2vu -ShSft-f- üM,) -0511-én.tiV -M wWvjv) - 6 1 -.yofiiivf' 0 Wf - - - >7 (fc4^vi£ yoftlhhiféuj- 0 Wil- w-nu'/ijty - -- -- - - - - - r. r r. - s i Rekening van Abraham Grenier voor geleverde stoffen als Napelse satijn, de rekening bedraagt 5 pond Vlaams, 8 schellingen en 4 groten; dit stond gelijk aan ongeveer 32 guldens. (Het Utrechts Archief, Familiearchief Martens van Sevenhoven, inv.nr 48) schrijft hij - in heel Amsterdam geen bete re wijn kon vinden. Ook zal hij, hoewel het jachtseizoen nog niet begonnen is, een goed stuk wildbout zoeken. Was het paar in november getrouwd, dan was de tafel rijke lijk bedeeld geweest met wild, want ook dat was voorbehouden aan de welgestelden. In een brief aan moeije Maeijken - verge zeld door de twee okshoofden wijn die in haar koele kelder gelegd dienen te worden - vertelt Carel over de parels die voor hem uit Antwerpen naar Amsterdam zijn ge bracht, evenals over de diamanten en het groene snoer die samen tot zijn morgen gave zullen worden gemaakt. Dit geschenk zou Carel geven na de eerste huwelijks nacht. Dat parels in die tijd ook al een for tuin kosten blijkt uit de rekening waarin vermeld staat dat zij vierentwintig guldens per stuk kosten." 'De bruyloft is een mart, daer yder zyne waren, komt toonen voor het volck, omt veylich openbaren. Het beste van de kraem; daer licht een nieuwe bruyt, een ander bruyloft maeckt, en dese feeste sluyt. Het is van alle tijt, dat opten bruyloff- dach, een yder vrolick zyn, en vrienden nooden mach. Maer gaet met goet beleyt, en laet de lieve gasten by niemant in het feest met drincken overlasten.' In diezelfde tijd plaatst Jacoba vele bestel lingen en schrijft ze talrijke lijstjes met gasten die uitgenodigd dienen te worden. Veel verwanten en vrienden, maar ook zakenrelaties worden genodigd. Alles wordt bijgehouden en veelvuldig herzien; Jacoba geeft zelfs aan waar de gasten van buitenaf ondergebracht zullen worden. Het huwe lijksfeest zou drie dagen gaan duren. Dankzij de bewaardrift van het nageslacht zijn de rekeningen en kwitanties bewaard gebleven. Dat het huwelijksfeest wel dege lijk een markt was om de waren (de rijk dom) te tonen blijkt uit de overdaad waar mee men de tafels dekte. Zo lezen we op de rekening van de poelier over grote hoe veelheden kalkoenen, fasanten, patrijzen, hoenders, en zelfs gebraden zwaan en pauw. De rekening van de poelier bedroeg ruim 75 pond Vlaams, meer dan een jaar loon voor een arbeider.12 En ook rekenin gen van Jacoba's kleding zijn bewaard. In grote hoeveelheden werd er ingekocht voor haar jurk - die later voor allerhande andere kleding opnieuw zou worden gebruikt, zeker de 25 meter kant. En ook kant is nooit goedkoop geweest, zelfs in die tijd waarin alles met de hand werd gemaakt, kostte een meter kant (van gemiddelde kwaliteit) ongeveer vier gulden.13 Of de bruid geheel in het wit is getrouwd is niet helemaal zeker, vooral omdat in de rekeningen twee kleurrijke details zijn terug te vinden: een rood fluwelen mutsje met zilver en ook voor drie gulden aan 'carmo- sijn rootfloweel' voor een paar muilen. 'Maeckt plaetse, nieus-gier volck; de bruyt die gaet ter kercken, en laet in volle trou, haer onder-trou verstercken. 10 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 12