zijn doorgegaan, evenals het bier en de hippocras14. Dat met de drank ook de ge zelligheid toenam, lezen we uit de rekening van de verhuurder van enig serviesgoed. Bij het retourneren van het glaswerk bleken 14 roemers en 21 bierglazen te zijn gebro ken, evenals een kostbare grote wijnkan. Na het grote feest, hernam het gewone da gelijks leven weer zijn gang. De rekeningen werden betaald en Jacoba's verhuizing was het volgende in de planning. Het echtpaar betrok het huis van Carel in (Jtrecht en kreeg in de jaren die volgden enkele kinde ren, waarvan er vier de volwassen leeftijd bereikten. Carel Martens en Jacoba Lampsins werden de stamouders van een geslacht, dat, hoe wel uitgestorven, driehonderd jaar lang be stuurlijke functies in (Jtrecht zou bekleden. Carel overleed in 1649, na vijftien jaar hu welijk - destijds de gemiddelde duur van een huwelijk. Jacoba volgde hem achttien jaar later en werd bijgezet in de ├╝trechtse grafkelder van de familie Martens. Naschrift: Met dank aan mevrouw A. Verbout-Wamsteeker te (Jtrecht en mevrouw M. van der Molen-Willebrands te Maastricht De vetgedrukte citaten zijn afkomstig uit Jacob Cats' Houwelyck (Middelburg, 1625) Bronnen en noten: Het Utrechts Archief, Familiearchief Martens van Sevenhoven (toegangsno. 1002) Zande, Ineke van der (red.) e.a., In de jonkheid gaan, Amersfoort 1989 Haks, Donald, Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw, Assen 1982 Jong, Joop de, Een deftig bestaan, Utrecht 1987 1 Dit bewerkte citaat is afkomstig uit een originele brief van Carel Martens aan Jacoba Lampsins. 2 In: Den Spiegel, jrg. 20 (2002), no. 4 (Hangoor, J.-M., De mast gebroken, de zeilen gestreken - korte geschiedenis van het geslacht Lampsins van de 16e tot in de 20e eeuw) 3 Jan Lampsins was de vader van de beroemde broers Cornelis en Adriaan Lampsins 4 Bij haar overlijden behelsden de baten meer dan 6000 ponden Vlaams, een fortuin dat (omgerekend) ruim 1.6 miljoen euro in waarde bedroeg. 5 Jacoba's brieven zijn niet bewaard gebleven. Het is aannemelijk dat de brieven al voor het huwelijk zijn vernietigd. Op schrift gestelde gevoelens konden een jonge vrouw in diskrediet brengen wanneer men niet tot een (huwelijks)overeenkomst kon komen. 6 Zijn eerste echtgenote, Pieternella van Vorst, stierf in 1630 (twee jaar na hun huwelijk). 7 Van Hilten was getrouwd met Carels zuster, Johanna Martens. Anthony van Hilten was een geboren Mid delburger, maar had ook contacten met Amsterdam. Het is daarom denkelijk dat hij connecties had met de families Van Roubergen en Van der Merct; een zekere sturing tot een huwelijk is niet te ontkennen. 8 Verwanten worden in die tijd ook aangeduid als vrienden. 9 Een nicht (en zuster van de gebroeders Lampsins) Cornelia Lampsins trad in januari van dat jaar voor de tweede maal in het huwelijk. 10 De inhoud van een okshoofd wijn verschilde van plaats, maar bevat in elk geval ruim 220 kannen wijn. Er viel dus ruim 500 liter wijn te schenken. 11 De omgerekende waarde van zo'n parel is heden ten dage te schatten op ruim 1000 euro. 12 75 pond Vlaams stond gelijk aan 450 gulden. Een arbeider of handwerksman verdiende ongeveer een gulden per dag. 13 In waarde omgerekend, circa 180 euro 14 Een traditionele, gezoete rode kruidenwijn. Deze wijn werd doorgaans door de apotheker gemaakt en ter gelegenheid van een huwelijk gemaakt. 12 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 14