A771 reglement No: 52. privilegie e n O R D O NN A N TI E, Op de bediening en het loon der LYK-BIENAX.EN der stad VLISSINGEN, 'Te VLISSINGEN Gedrukt by P I E T E R DE PAAYN AAR, Orduiairis Stads-Drukker, wooncode op de Beurs. hof van een kerk waren gevlucht, vrijdom van straf kregen, in de praktijk betekende dit dat deze personen gedurende enkele da gen niet gearresteerd mochten worden. De familie of anderen kregen zo gelegenheid, door het betalen van de boete of schade vergoeding, de straf af te kopen. Kwam men niet tot overeenstemming, wat bij zwa re misdrijven het geval was, dan volgde alsnog de gewone straf. Toen Vlissingen in 1313 zijn privileges als stad kreeg, zal de Middelburgse bepaling ongetwijfeld overgenomen zijn voor het ge bied rondom de Onze Lieve Vrouwekerk. De naam Vrijthof die we in Maastricht, Steenwijk, Ommen en andere plaatsen tegenkomen, zou aan dit asielrecht herin neren. De grenzen van het kerkelijke ge bied bleven dus niet beperkt tot de be graafplaats. Dodenstro Om aan te geven dat er een dode in huis was, legde men vroeger een aantal bossen stro op de stoep van de overledene. Om de 16 Gemeentearchief Vlissingen, verzameling Ordonnanties, inv.nr 363 kas voor de armen te spekken werd over het aantal bossen stro zelfs een soort be lasting geheven. In een resolutie van de raad van 21 februari werd namelijk bepaald dat het lykstroo onder de 18 bonden gratis was. Echter voor een bos stro van 18 tot 30 bonden moest vijf schellingen worden be taald. Voor een bos stro van 30 tot 40 en voor 40 bonden en meer was dit respectie velijk 10 schelling en 6 gulden. Aan het aantal bossen kon men dus ongeveer aflei den of het een aanzienlijk persoon was. Ook voor iedere rouwlamfer die tijdens de begrafenis werd gebruikt en langer dan een el was betaalde men één schelling. De rouwlamfer (ook wel rouwlamper genoemd) werd aan de hoed bevestigd. Beide be lastingen dienden te worden betaald vóór het lijk het sterfhuis had verlaten. De bossen stro, die aan weerszijden glad waren afgesneden, werden op een bepaal de manier bij de voordeur gelegd. Was het een man, dan werd het stro aan de rechter kant, komende vanuit de voordeur, gelegd. Was het een vrouw dan legde men het stro aan de linkerzijde. Bij een ongetrouwde Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 18