Den Spiegel Jaargang 22, nummer 2, april 2004 Den Spiegel is het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen Inhoud Over vreugde, verdriet en vergankelijkheid, Aafke Verdonk-Rodenhuis 2 Met blijdschap geven wij kennis... Aafke Verdonk-Rodenhuis 3 Gesuikerde limoenen, gebraden zwaan en een lam voor de bruid Jeroen-Martijn Hangoor 7 Het gilde van de Vlissingse lijkdienaars Jo de Ridder 13 In en om de kerk, wereldlijke herinneringen bij de opheffing van de Petruskerk Henk Feij 18 muZEEum-nieuws Iris Laboyrie 24 Activiteitencommissie 25 Redactie en redactieadres J. Hintzen, eindredacteur N.Ph.E. van den Elzen-Velleman J.-M, Hangoor E.J.M. Sauer-van Hees A.C. Tramper A.H. Verdonk-Rodenhuis Breewaterstraat 8b, 4381 JX Vlissingen ISSN: 0921-982X Sluitingsdatum kopij 15 mei 2004. Kopij die na sluitingsdatum wordt ingeleverd, wordt niet meer geplaatst of wordt in de volgende Den Spiegel gepu bliceerd. Ingezonden stukken De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Vormgeving druk De Vey Mestdagh, Vlissingen Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor nieuwe leden mini maal 20,00 per kalenderjaar. Ook kan een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het aankoop- en restauratiefonds. Overmaking van de contributie kan ge schieden op Postbank nr. 330198 of RABO- bankrekening nr. 34.93.48.502 t.n.v. Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen. Website www.vriendenmuzeeum.nl Opgave nieuwe leden M. Heeger-Klarenbeek, Gerbrandystraat 9, 4384 NB Vlissingen, tel. 0118-475959 Bestuur E.M.W. van der Doef-Heijstek, voorzitter M. Heeger-Klarenbeek, secretaris M.M.J.M. van den Elzen, penningmeester C.J. Francoijs, bestuurslid J.-M. Hangoor, bestuurslid M.H. Punt, bestuurslid A. Meerman, adviseur W.I.M. Weber, adviseur J.W. Weug, adviseur Voorpagina Gezicht op Vlissingen vanaf de zeezijde, ca. 1650 (Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische Atlas, cat.nr. 1130; detail) Zonder schriftelijke toestemming van de redactie mag niets uit deze uitgave worden overgenomen. April 2004 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 3