Met blijdschap geven wij kennis... Aafke Verdonk-Rodenhuis Naast verliefd, verloofd, getrouwd is geboorte een belangrijk punt op onze weg door het leven, eindigend bij de dood. Het is het begin van ons bestaan. Van alle mijlpalen geven wij kennis aan de wereld: we sturen kaarten, plaatsen advertenties, verzenden e-mails, openen een web-site. In dit verhaal gaat het er vooral om hoe ouders in de afgelopen twee eeuwen de geboorte van hun kind wereldkundig maakten. Het is niet meer dan een luchtige en soms vluchtige ver kenning, ingegeven door nieuwsgierigheid. Zijn er grote veranderingen in geboorte aankondigingen? Is hier iets van terug te vinden in kranten? Gesnuffel in één der oudste kranten waar over het Gemeentearchief Vlissingen beschikt, de Vlissingsche Courant van 28 februari 1803, leverde de bijgeplaatste advertentie op: geluk en vervolgens alle denkbare narigheid in één bericht. Biervliet, 25january 1803 D. Baert meldt hier: 'Mogt ik het genoegen hebben op den 14 dezer, van de gelukkige bevalling van mijne dierbaere Gade, aen mijne Vrienden en Bekenden, kennis te geven, thans eischt de droevige noodzakelijkheid van mij, hun te communiceeren, dat mij op gisteren avond, quart voor negen uren, de aller smertelijkste en aendoenlijkste slag van mijn geheel leven heeft getroffen; - mijne hartelijke en teder beminde Huisvrouw LEV1NA HOELANDS, met welke ik slechts op drie dagen na, elf maenden, in den aller- genoegelijksten band des Huwelijks hebbe mogen leven, is door den dood uit mijne liefdesarmen gerukt in den bloei hares levens, den ouderdom slechts bereikt heb bende van 42 Jaeren, 4 maenden en 4 da gen.' Hij vertelt dan dat iedereen die haar heeft gekend, weet wat dit voor hem betekent en gaat dan verder: 'bij welken droevigen slag, mijn Kindje, genaemd GILLIS LEVINÜS, elf dagen oud wezende, heden middag quart over een uur, mede door den dood van mij is afgescheurd.' Vervolgens maakt hij excuus voor het feit dat dit droevige bericht 'Vrienden en Bekenden' niet eerder heeft bereikt. Dit was geen nalatigheid, maar werd veroorzaakt door 'stremming van alle correspondentie door het Ys veroorzaekt.' Hij sluit af met: 'Verzoeke van Brieven van Rouwbeklag verschoond te worden, om de wonden van mijne droefheid niet meerder te doen bloe den.' Mogt ik het genoegen hebben op den 14 dezer, van de gelukkige bevalling van myne dierbaere Gade, aen myne Vrienden en Bekenden, kennis te geven» thans eischt de droevige noodzakelykbeid van tnyhun te communicee ren, dat my op gifteren avond, quart voor negen uuren de aller fmertelykfte en aendoenlykfte flag van myn ge heel leven heeft getroffen myne hartelyke en teder beminde Huisvrouw LEVÏNA HOELANDSmet welke ik Hechts op drie dagen na elf Maenden,-in den allerge- noegelykften band des I-Iuwelyks hebbe mogen levenis door den dood uit myne liefdearmen gerukt io den bloei bares levens, den ouderdom flechts bereikt hebbende vatt 42 jaeren, 4 Maenden en 4 dagen: Elk Mie het karac- ter der Overledene gekend heelt, zal kunnen bezeilen welk bitter verlies ik ondetgae, daer ik de liefderyke en beminnelykfte Gezellin my nes levens misfehen moet; by welken droevigen flag, myn Kindje genaemd GILLIS LEV1NUS, elf'dagen oud wezende, heden middag quart over één uur, mede door dan dood van my is afge- fcheurd; geve hier van by deze, aen Vrienden en Be- iteuden kennisovertuigd van het deel het welke zy in myn droevige fnjart zullen nemen, terwyl 'taengeene na latigheid maer aen de ftremming van alle corresponden tie, door liet Ys veroorzaekt» moet toegefchieeven wor den dat deze droevige maere eerft lieden ter hunner kennisfe zal kunneu komen. Verzoeke van Brieven van Rouwbeklag verfchoond te wordenom de wonden van myne droefheid niet meerder te doen bloeden. BI E R V Li ET den 25 January 1803. D. BAERT. Advertentie uit de Vlissingsche Courant van 28 februari 1803 April 2004 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 5