geëscorteerd door vier Engelse torpedo jagers.' Op 19 mei ging Wilhelm 's morgens met een extra trein naar Londen, 's middags be zocht hij met de nieuwe koning George V de opgebaarde Edward VII en knielde bij de baar, 's Avonds was er een diner in Buck ingham Palace. De volgende dag was de uitvaart, Wilhelm reed in de stoet mee samen met koning George V en de hertog van Connaught. Ook vanuit Londen telegrafeerde Zu Eulen- burg naar de keizerin: hoe de keizer zich voelde, over het weer, de rouwstoet, de houding van de bevolking en over de terug reis op 23 mei. Het postkantoor in Berlijn kreeg opdracht een ordonnans met de post naar Vlissingen te sturen. De leiding van de paleistuinen ontving het bevel aardbeien te zenden, kortom alles werd gründlich gere geld. In Den Haag bleef men de reis van de kei zer volgen, nauwelijks was hij in Engeland aangekomen of er ging al een telegram naar Londen om te informeren wanneer de terugreis via Vlissingen zou plaatsvinden. Aanvankelijk was die nog niet bekend, maar later werd gemeld dat het op 24 mei zou zijn. Nog niet geheel tevreden vroeg Den Haag nadere inlichtingen. Uit Londen kwam bericht dat de vertrekdatum van de Hohenzollern definitief was vastgesteld op 24 mei om 6.00 uur, aankomst te Vlissin gen 14.00 uur. Koningin Wilhelmina werd daarover ingelicht. De gebeurtenissen te Vlissingen op 24 mei zijn min of meer een herhaling van die van een week eerder, maar dan in omgekeerde volgorde. Bij aankomst meerde de Hohenzollern weer af aan de ponton met de autoriteiten. De keizer verscheen aan dek en salueerde waarna de Duitse consul aan boord ging. De lunch werd aan boord gebruikt terwijl intussen de bagage werd gelost. Hierna ging de keizer van boord en vertrok per trein precies om 14.45 uur. Vrijwel direct daarna vertrokken de Hohenzollern, Konigsberg en Sleipnir naar Kiel, hun be- geleidingstaak zat erop. Wilhelm betuigde later zijn erkentelijkheid door enkele bij de reis betrokken personen te onderscheiden: inspecteur Dominicus van het Loodswezen kreeg de Rode Adelaar 2e klas. Luitenant Piekema van de Kon. Marechaussee, ingenieur V.d. Broek van Rijkswaterstaat en PTT-inspecteur Van Dieren moesten het met minder doen, zij kregen de Rode Adelaar 4e klas, verschil moet er ten slotte zijn... De Daily Telegraph was zeer positief over het bezoek van de Duitse keizer aan Londen en sprak zelfs over een vredescon ferentie. Wilhelm werd hemelhoog gepre zen omdat hij door zijn liefde voor het Engelse koningshuis het hart van het Engelse volk had gewonnen. Het is dan ook nauwelijks te begrijpen dat deze mening vier jaar later - na het uitbre ken van de Eerste Wereldoorlog - in nega tieve zin veranderde. Bronnen: Gemeentearchief Vlissingen, Vlissirtgsche Courant Zeeuws Archief Middelburg, Middelburgscbe Courant Gemeentearchief Boxtel, Inlichtingen ütrechts Archief, Archief NBDS en SS Bundesarchiv Berlijn, Reisprogramma Wilhelm II Deutsches Adelsarchiv Marburg, gegevens Graaf Platen Geheimes Staatsarchiv Preusischer Kulturbesitz, stuk ken Hofmarrschallamt Instituut voor Maritieme Historie Den Haag, Jaarboek Koninklijke Marine 1909/1910 Nationaal Archief Den Haag, Journaal Hr. Ms. Heems- kerck Kabinetsarchief Mininsterie van Buitenlandse Zaken Staatscourant, september/oktober 1910 Nederlands Spoorwegmuseum (Jtrecht, gegevens kei zerlijke trein Stadtarchiv Kiel, Kieler Zeitung Scheepvaartmuseum Rotterdam, gegevens Hohen zollern A. S. de Leeuw, Nederland in de wereldpolitiek 1900-he- den Bijzondere dank aan Prof. Dr. Wolfgang Herrlitz, Universiteit van Utrecht, voor de transcriptie van een aantal in Söterlinhandschrift gestelde documenten. 20 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 22