Den Spiegel Jaargang 22, nummer 3, juli 2004 Den Spiegel is het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nhoud Jen Spiegel, actueel Jan Hintzen 2 Je trots van Zeeland Hesther uan den Donk 4 "obago, speelbal der Europeanen Jan Sleumer 8 \ardbeien naar Vlissingen Jules Braat 17 fogmaals de Whimbrel Rinus uan Es 21 n Vlissingen blijft (soms) alles hetzelfde... Henk Feij 23 muZEEum-nieuws Iris Laboyrie 24 Redactie en redactieadres J. Hintzen, eindredacteur N.Ph.E. van den Elzen-Velleman J.-M. Hangoor E.J.M. Sauer-van Hees A.C. Tramper A.H. Verdonk-Rodenhuis Breewaterstraat 8b, 4381 JX Vlissingen ISSN: 0921-982X Sluitingsdatum kopij 15 augustus 2004. Kopij die na sluitings datum wordt ingeleverd, wordt niet meer geplaatst of wordt in de volgende Den Spiegel gepubliceerd. Ingezonden stukken De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Vormgeving druk De Vey Mestdagh, Vlissingen Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor nieuwe leden mini maal 20,00 per kalenderjaar. Ook kan een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het aankoop- en restauratiefonds. Overmaking van de contributie kan ge schieden op Postbank nr. 330198 of RABO- bankrekening nr. 34.93.48.502 t.n.v. Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen. Website www.vriendenmuzeeum.nl Opgave nieuwe leden M. Heeger-Klarenbeek, Gerbrandystraat 9, 4384 NB Vlissingen, tel. 0118-475959 Bestuur E.M.W. van der Doef-Heijstek, voorzitter M. Heeger-Klarenbeek, secretaris M.M.J.M. van den Elzen, penningmeester C.J. Francoijs, bestuurslid J.-M. Hangoor, bestuurslid M.H. Punt, bestuurslid A. Meerman, adviseur W.I.M. Weber, adviseur J.W. Weug, adviseur Voorpagina Een detail uan het wandtapijt 'De slag bij Rammekens' (april 1573), ontworpen door Hendrick Vroom en gewe ven in het atelier uan Jan de Maecht (1596-1598) (Collectie Zeeuws Museum) Zonder schriftelijke toestemming uan de redactie mag niets uit deze uitgaue worden overgenomen. Juli 2004 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 3