Jacob Verschoor (1648-1700), een eigenzinnige VI is singer Dick Trouwborst De Jacobskerk is eeuwenlang letterlijk een plaats geweest waar leven en dood elkaar ontmoetten. Kleine kinderen ontvingen er de doop, echtparen huwden er en zij die het konden betalen, werden er ook begraven. Nogal wat Vlissingers hebben zo hun laatste rustplaats in de Jacobskerk gevonden. In dit artikel wil ik een man voor het voetlicht brengen die er in september 1700 voor de som van twee ponden en 10 schellingen Vlaams werd begraven. Zijn naam was Jacob Verschoor. Al kom je zijn naam ook tegen als Jacob Verschoore. Een zeventiende-eeuwer deed namelijk niet moeilijk over een lettertje meer. Zo was de achternaam van zijn vader 'Verschore', dus met één o. Jacob Verschoor heeft een bescheiden plaats gekregen binnen de Zeeuwse en kerkhistorische bibliografische woorden boeken. Hij groeide uit tot de leider van de zogenaamde Hebreeën met sympathisan ten in Vlissingen, Middelburg en Leiden. Maar ook in Amsterdam, Den Haag, Dor drecht, Gouda en Utrecht werd melding ge maakt van deze groepering. Jacob werd in 1648 geboren, het laatste jaar van de Tachtigjarige oorlog, nu vooral bekend onder de naam Opstand. Over de jeugd van Jacob is weinig bekend. Alleen dat hij zijn opleiding in Zierikzee heeft gevolgd. Zeker is dat hij op zeven tienjarige leeftijd de Zeeuwse bodem verliet om filosofie te studeren in Leiden. Na enige tijd schakelde hij over op theologie, in de Republiek van de zeventiende eeuw nam de gereformeerde kerk een bevoor rechte plaats in. Alleen zij had het recht op de universiteiten theologie te bedrijven. Verschoor studeerde dus theologie volgens de gereformeerde leer. Afbeelding van Jacob Verschoor. (Uit: Ter ge dachtenis van den godgeleerden Jacob Verschoor, het hoofd eener godsdienstige sec tor, naar het Verschooristen genaamd) Om predikant te worden, moest de student na de afronding van de studie nog een ker kelijk examen afleggen. Dit deed je voor de classis, een vergadering die bestond uit af gevaardigden van plaatselijke gemeentes in een bepaald gebied. Als dit naar tevre denheid was, werd je beroepbaar gesteld. Dat betekende dat een kerkelijke gemeente je kon vragen haar predikant te worden. Waarschijnlijk rondde Verschoor in 1671 zijn studie af en keerde hij naar Vlissingen terug. Gebruikelijk was geweest als hij di- April 2008 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2008 | | pagina 17