Bert Altena (1950-2018) en Een broeinest der anarchie Ad Tramper Vorige maand overleed de historicus Bert Altena. Hij laat ons het beste boek na dat ooit over de stad is geschreven, nu al weer bijna dertig jaar geleden: Een broeinest der anarchie Arbeiders, arbeidersbeweging en maat schappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940) (Amsterdam 1989) Bert Altena was een graag geziene gast in het gemeentearchief van Vlissingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Jarenlang ploegde hij door alle beschikbare archief bescheiden die voor dit werk doorgenomen moesten worden. Een van de stellingen uit het proefschrift luidde dan ook: Een gede tailleerde en foutloze inventaris kan het archiefonderzoek zeer bespoedigen, doch vermindert de kans op toevallige vondsten. Kom daar in deze tijd van alles moet digi taal worden aangeboden nog maar eens mee aan. Uiteindelijk mondde dit uit in zijn proefschrift van 553 pagina's met de hier boven genoemde titel. Het boek gaat over de vrijsocialistische (an archistische) beweging van Domela Nieu- wenhuis, een beweging die in Vlissingen po pulair was onder arbeiders. Populairder dan de socialistische en christelijke vakbonden. Altena onderzoekt het waarom van de voor keur van de Vlissingse arbeider voor deze anarchistische beweging. Hierbij komt de arbeider nadrukkelijk aan het woord. Ook is er heel veel aandacht voor de maatschap pelijke context. Hierin zit voor Vlissingen de meerwaarde van het boek. Werkelijk de hele samenleving komt in één lang dé filé voorbij. Het minutieuze onderzoek in de bronnen is hieraan debet. Onderwerpen die voorbijkomen: de havens, nijverheid, de be volkingssamenstelling, stadsontwikkeling, De Schelde, politiek, de politie, katholieken, protestanten, drankgebruik en -bestrijding, verzuiling, de kerken, armenzorg en natuur lijk de arbeidersbewegingen. Bert bleef altijd met een dunne draad ver bonden met Vlissingen. Eens in de zoveel jaar was hij weer in het gemeentearchief. Zo deed hij onderzoek naar 'machinist en wereldverbeteraar' Bram Lansen, die ook in Vlissingen woonde. Dit mondde uit in het in 2015 verschenen boek: Machinist en wereldverbeteraar. Het leven van A.J. Lansen 1847-1931. Een boek over een gewone arbeider. De gewone arbeider een gezicht geven, dat thema was Bert Altena op het lijf geschreven. Niet voor niets werd Bert in een necrologie de laatste volge ling van Domela Nieuwenhuis genoemd. Al zou dat woord 'volgeling' hem niet zijn bevallen. Rudolf de Jong van het Domela Nieuwenhuisfonds typeerde het anarchis me van Bert als volgt: Een streven naar verhoudingen tussen de mensen waarin de machtsverhoudingen zo veel mogelijk zijn verdwenen. En dit op alle niveaus van het persoonlijke en maatschappelijke leven. De woorden zo veel mogelijk geven zijn vermogen tot relativeren aan. De dunne draad met Vlissingen bleek ook uit de teruggave van de ingelijste foto van de syndicalistische metaalbewerkers van De Schelde. Die foto had hij bij zijn promotie cadeau gekregen en hing tot aan zijn pensi onering in zijn werkkamer van de Erasmus Universiteit. Schenker oud-burgemeester J.L. van Leeuwen had op de achterzijde ge schreven: De kracht en het kunnen van de arbeidersbeweging ligt in de hoofden en de harten van de arbeiders zelf. Drie jaar geleden stond Bert op de stoep van het gemeentearchief om deze foto terug te brengen waar hij zijns inziens thuishoor de: in het gemeentearchief van Vlissingen. (Zie ook Den Spiegel van april 2015). Januari 2019 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2019 | | pagina 5