2 Jaarverslag 1982 Leden en donateurs Op 1 januari 1982 bedroeg het aantal leden 554 en op 31 december 571, een toename derhalve van 17. Het aantal donateurs bleef gelijk: 3. Bestuur Het bestuur had de volgende samenstelling: de heren ir. H.B. Goettsch voorzitter, L.J. Abelmann vice-voorzitter, A.J. Barth sekretaris, G.J. Lepoeter penningmeester, M.A.B. Klop, B. Oele, I. Ovaa en P.S.G. Raas en mevrouw C. Zuijdweg - van Dorst. De heer Klop was periodiek aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar. Op 26 november werd door de algemene vergadering in zijn plaats gekozen de heer H. Janssen te Colijnsplaat, waardoor ook in het bestuur Noord-Beveland vertegen woordigd blijft. Aan de heer Klop werd tijdens de jaarvergadering, uit waardering voor het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan, door de voorzitter het eerste exemplaar van het jaarboek 1982 aangeboden. Door toename van de werkzaamheden die aan het sekretariaat zijn verbonden, besloot het bestuur op 14 oktober tot een nadere taakverdeling. Als bestuurlijk sekretaris fungeert sindsdien de heer P.S.G. Raas en als aktiviteitensekretaris de heer A.J. Barth, die voorheen het gehele sekretariaat verzorgde. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 3 keer, het dagelijks bestuur 5 keer. Redaktiekommissie Deze kommissie, die verantwoordelijk is voor de redaktie van alle publikaties, bestond uit mevrouw G. Dominicus - Sevenster en de heren L.J. Abelmann, A.J. Barth en J. van der Woude. Allen werden door de algemene vergadering op 26 november herbenoemd, waarbij tevens werd besloten de kommissie uit te breiden met de heer J. L. van der Valk. Kaskommissie De in artikel 10, lid 4 van de statuten bedoelde kommissie bestond uit de heren A.J. Blok, H. Doeleman en J.A.N. Lenshoek. Door de algemene vergadering werden zij herbenoemd. Financiën Hoofdzakelijk op grond van de gunstige resultaten met de verkoop van publikaties in 1981 was de financiële positie van de vereniging al bij aanvang van het jaar gezond. De speciale akties gedurende 1982 hebben nog voor een verdere verbetering gezorgd, zodat wij in de gelegenheid waren om tijdelijke overtollige geldmiddelen tegen een aantrekkelijke rente uit te zetten. Ook het feit dat een flink aantal leden de vereniging een warm hart toedraagt en dit tot uitdrukking brengt in een

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 4