DE SPUIJE Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden Opgericht 1975 |\Jr. 10 September 1983 Sekretariaat: Laustraat 36, 4453 AX 's Heerenhoek Van het bestuur Voor u ligt de 10e aflevering van ons mededelingenblad De Spuije. De redaktie- commissie heeft zich weer beijverd een gevarieerd en aantrekkelijk geheel samen te stellen. Het stemt de commissie tot voldoening, dat er iedere keer weer leden zijn, die aan de totstandkoming van ons blad hun medewerking verlenen. De heren Geuze te 's Heer Arendskerke en Lindhout te Goes zij bij deze hartelijk dank gebracht. Tijdens de op 25 november 1983 te houden jaarvergadering zal het nieuwe jaar boek worden gepresenteerd. Nadere gegevens treft u in dit nummer aan. U treft in deze Spuije een bestelbiljet aan, dat aan het daarop vermelde adres kan worden gestuurd. U krijgt dus geen aparte folder meer voor het jaarboek, zoals tot dusverre gebruikelijk was. In deze aflevering zijn beknopte verslagen opgenomen van reeds in 1983 gehouden aktiviteiten. Wij wijzen u in dat verband nog op de lezing van prof. dr. C. Dekker op 21 oktober a.s. Hebt u wensen en/of suggesties voor het aktiviteitenprogramma voor 1984 dan vernemen wij die graag. het bestuur. Van de penningmeester Enkele leden voldeden tot dusverre de kontributie voor 1983 nog niet. Voor hen is bij deze aflevering een acceptgirokaart voor de betaling bijgevoegd. De minimumkontributie bedraagt f 10,- per jaar. Zij worden verzocht thans tot betaling te willen overgaan, waarvoor bij voorbaat dank. Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland nr. 9, 1983 Op de jaarvergadering in november 1983 zal het negende jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland verschijnen. In het boek worden de volgende artikelen opgenomen: Een paspoort voor rijshout door A.W.Duvekot; De bedijking van de Reigersbergsepolder in 1773 door G.J.Lepoeter; De korte maar roerige carrière van een Goese baljuw door L.J.Abelmann; Pieter Adriaan Jacobus Moojen door C.Beenhakker; De sociale geschiedenis van Heinkenszand door F.H. de Klerk en G. van der Wal;

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 3