2 De afscheiding van 1834 in Goes, een godsdienstconflict met sociale aspecten door A. Kort. Het boek wordt weer geillustreerd met talrijke foto's en kaarten. De prijs kan, gelukkig, worden gehandhaafd op f 20,-- voor leden, en f 23,50 voor niet-leden, exclusief verzendkosten. Het is weer mogelijk om het boek op de jaarvergadering, tegen contante betaling, af te halen. Die mogelijkheid bestaat ook in de week van 28 november tot en met 2 december 1983. Na die datum worden de niet afgehaalde exemplaren verzonden. Middels het bij deze Spuije gevoegde formulier kunt u het boek bestellen. Abonnee's op het jaarboek behoeven deze bon niet in te zenden. Van de jaarboeken 1976, 1977, 1978, 1979, 1981 en 1982 zijn nog exemplaren voorradig. Die van 1976 - 1979 kosten f 10,- per stuk. De jaarboeken 1981 en 1982 kosten f 20,-. Ook zijn nog verkrijgbaar het OLV-kapittel en de kaart van Goes a f 10,- per stuk en het grafzerkenboek van de Grote Kerk te Goes a f 25,- per stuk. Op de bestelbon kunt u aangeven welke exemplaren u zich wenst aan te schaf fen. De jaarboeken 1975 en 1980 zijn uitverkocht. Jubileum Heemkundige Kring In oktober 1984 is het 10 jaar geleden, dat de basis werd gelegd voor het ontstaan van de Heemkundige Kring. In oktober 1974 kwam namelijk een groep personen bijeen in een vergadering met het doel te komen tot de uitgifte van geschiedkun dige publikaties. Dat resulteerde begin 1975 tot de daadwerkelijke oprichting van de Heemkundige Kring. Het bestuur wil eind 1984 aan dat jubileum niet voorbij gaan. De jaarvergadering 1984 zal in het teken staan van de viering. Het is het voor nemen om deze vergadering te doen houden in het stadhuis van Goes. Als jubileum uitgave, die alle leden van de vereniging gratis zullen ontvangen, staat een uitgave over het Goese stadhuis op het programma. In het museum voor Zuid- en Noord- Beveland zal in die periode een tentoonstelling worden ingericht. Vanzelfsprekend worden er voor deze zaken de nodige subsidiebronnen aange boord. Het ziet er echter naar uit, dat deze subsidies niet kostendekkend zullen zijn. Het bestuur heeft daarom gemeend een jubileumfonds te moeten instellen. Aan alle leden wordt hierbij dan ook een verzoek gedaan om een bijdrage in dit fonds te willen storten, met de gedachte, dat vele kleintjes ook een grote maken. De aan de jubileum verbonden kosten, uitgave van de publikatie, de kosten van de lezing en de tentoonstelling, worden begroot op f 20.000,-. Uw giften, die, wij delen zulks maar even voor de volledigheid mede, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, zien wij graag tegemoet op giro 34 11 889 ten name van de penningmeester te Kapelle dan wel op bankrekening nr. 23.86.01.463, onder vermelding van 'Jubileumfonds'. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 4