5 's-Hertogenbosch terecht, wegens een veroordeüng voor ongeoorloofde godsdienst uitoefening voor meer dan 20 personen. De rest van zijn geschiedenis ligt (nog) in de historie besloten, uitgezonderd het hierboven weergegeven verhaal van de stichting van de Gereformeerde Gemeente onder het kruis te Goes, waarvan Dominicus vanzelfsprekend geen lid is geweest; evenmin is hij lidmaat geweest van de christelijk afgescheiden gemeenten. Volgens het bevolkingsregister was hij, evenals zijn kinderen Hervormd. Door het ontbreken van gegevens in het archief van de Hervormde Gemeente te Kattendijke kan niet worden nagegaan of de gegevens uit het bevolkingsregister juist zijn.(3) Zijn autobiografie vermeldt niets over het opzeggen van zijn lidmaatschap van de Hervormde Gemeente. In de op godsdienstig gebied turbulente 19e eeuw zijn er vele gezelschappen geweest, al dan niet bediend door oefenaars. Vele van deze gezelschappen leven thans voort in kerkgenootschappen van diverse denominaties. Anders zijn verlopen. Vele oefenaars werden na verloop van tijd geordend tot predikant volgens artikel 8 van de Dortse kerkorde. Zonder volledig te zijn kunnen namen genoemd worden van Daniel Bakker, Wijting en Fraanje. Ons doel is thans gegevens te verzamelen over de oefenaars, die op de Bevelanden hun werkterrein hadden. Wie waren zij en waar werkten zij Wat Cornelis Dominicus betreft, wie is in het bezit van het (de) vervolgdeeltje(s) van zijn autobiografie. Hij begon met het schrijven van zijn levensverhaal op 66- jarige leeftijd. Het is derhalve niet onmogelijk, dat hij zijn verhaal in verband met zijn overlijden op 71-jarige leeftijd, niet heeft kunnen afmaken. Gegevens over dit onderwerp worden gaarne ingewacht bij de gemeentelijke ar chiefdienst van Goes, Wijngaardstraat 3a, 4461 DA Goes. Bij voorbaat hartelijk dank. Bronnen: 1. A.J.Barth, de Gereformeerde Gemeente onder het kruis te Goes, 1866-1869, in: Historisch Jaarboek voor Zuid-en Noord-Beveland, nr. 6, Goes, 1980 2. Archief gemeente Kattendijke, inv. nrs. 452-460 3. Archief Hervormde gemeente Kattendijke, lidmatenregister 1820-1890 Mededelingen van de archiefdienst van Goes Met ingang van donderdagavond 6 oktober 1983 zal de archiefdienst tot en met einde maart 1984 weer van 19.00 - 21.00 uur geopend zijn. Onlangs is de derde inventaris in de reeks Goese archiefinventarissen verschenen. Het gaat om de inventaris van de archieven van de parochie van de H.Maria Magda- lena te Goes, van de hand van de heer de Klerk. De inventaris, voorzien van een uitgebreide geschiedschrijving van de parochie is verkrijgbaar bij de archiefdienst.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 7