DE SPUIJE Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden Opgericht 1975 NR. 15 FEBRUARI 1986 Sekretariaat: Laustraat 36, 4453 AX 's Heerenhoek Van het bestuur. Dit nieuwe exemplaar van ons mededelingenblad is in tegenstelling tot het bijzon dere nummer 14 wat bescheidener van opzet. De leden worden in dit nieuwe nummer geïnformeerd over het wel en wee van de vereniging in het afgelopen jaar. Hiervoor leze men het jaarverslag over 1985. Dit overlezende stemt het bestuur tot tevredenheid. De Kring bloeit, het ledental stijgt en de financiële positie is goed. Verder worden er tal van aktiviteiten geor ganiseerd. Het nieuwe aktiviteitenprogramma is als losse bijlage bij deze Spuye gevoegd. Verder staan er dit jaar weer diverse uitgaven op stapel. Voor wat betreft het nieuwe Jaarboek: in de volgende Spuye vindt u een uitgebreide aankondiging. IJs en weder dienende zal ook dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar het Veld- namenboek van Kloetinge in zijn definitieve jasje gegoten worden. Wat u verder in deze Spuye aantreft zijn de gebruikelijke rubrieken. Daarnaast heeft bestuurslid de heer Kort een kleine lezenswaardige bijdrage geleverd over het onderwijs te Goes in de tweede helft van de vorige eeuw. Kortom, als u deze Spuye uit heeft bent u weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging. JAARVERSLAG OVER 1985 Leden en donateurs. Op 1 januari 1985 bedroeg het ledental 592. 11 leden zegden hun lidmaatschap op, 3 werden wegens wanbetaling geroyeerd en 3 vertrokken met onbekende bestemming. Voorts ontvielen ons 7 leden door overlijden. Per saldo dus een vermindering met 24 leden. Het aantal nieuwe aanmeldingen bedroeg 37, zodat het aantal leden in totaal met 13 steeg en op 31 december 605 bedroeg. Het aantal donateurs bleef gelijk met een aantal van 4. De jaarlijkse ledenvergade ring werd gehouden te Kapelle op 15 november. Bestuur. Het bestuur had de volgende samenstelling: de heren ir. H.B. Goettsch, voorzitter; L.J. Abelmann, vice-voorzitter; P.S.G. Raas, secretaris, A.J. Barth, activiteiten secretaris; G.J. Lepoeter, penningmeester; H. Janssen, B. Oele en I. Ovaa en mevr. C. Zuijdweg- van Dorst. Volgens rooster waren aftredend de heren H. Janssen, L.J. Abelmann en B. Oele. De heren Abelmann en Janssen stelden zich herkiesbaar en werden door de algemene vergadering herbenoemd. In plaats van de heer B. Oele, die zich niet herkiesbaar stelde, werd de heer drs. A.L. Kort tot bestuurslid benoemd. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 keer en het dagelijks bestuur 4 keer.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 3