2 Redactiecommissie. De redactiecommissie bestond uit mevrouw G. Dominicus-Sevenster en de heren IAbelmann, A.J. Barth, A. L. Kort en J.L. van der Valk. De heer Barth legde zijn functie in deze commissie neer; in zijn plaats werd door de algemene vergadering de heer F.H. de Klerk benoemd. Kascommissie. De kascommissie werd gevormd door de heren H. Doeleman, J.A.N. Lenshoek en J.J. Mol. Door de algemene vergadering werden zij allen herbenoemd. Financiën Wij prijzen ons gelukkig dat wij op basis van goede verkoopresultaten van onze publicaties gedurende een aantal jaren een stevige financiële positie hebben kunnen opbouwen. Een neergaande tendens die gedurende 1985 merkbaar geworden is en in de financiële resultaten van dit jaar tot uitdrukking komt, stelt ons dan ook niet voor directe problemen. Het is zelfs mogelijk gebleken om een bedrag van f 2.500,— beschikbaar te stellen voor een vitrine in het verbouwde en volledig opnieuw in te richten museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes. Werkgroep kleine monumenten. Wegens gebrek aan actieve medewerkers kon deze werkgroep gedurende het verslag jaar geen activiteiten ontplooien. Werkgroep Veldnamen. De stand van zaken in deze werkgroep luidt aldus: aan het langverwachte boek over de Kloetingse Veldnamen is het afgelopen jaar in het gewone tempo doorgewerkt. Het alfabetiseren van de meer dan duizend veldnamen is inmiddels gebeurd, terwijl ook met het definitief beschrijven van de vermeldingen goede vooruitgang wordt geboekt. Verwacht wordt dat in de tweede helft van het jaar dit werk gereedkomt. Hierna kan het materiaal op de kaart worden aangegeven. Als alles naar wens gaat kan dan eind van dit jaar of begin volgend jaar het boek van de persen rollen. I nmiddels vindt het archiefwerk in deze wintermaanden op de donderdagavond normaal doorgang. Momenteel worden de schriftelijke bronnen van Wolphaartsdijk nBgeplozen op vermelding van veldnamen. Nu het boek over Kloetinge vorm begint aan te nemen zal gezocht worden naar het volgende dorp waarvan zowel veld- als archiefwerk afgerond zijn, zodat ook daarvan de onderzoeks resultaten in boekvorm kunnen worden uitgegeven. Ook voor deze werkgroep geldt, dat nieuwe krachten nog steeds van harte welkom zijn. Werkgroep Sociale Geschiedenis. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Heemkundige Kring in novem ber van het afgelopen jaar is besloten tot oprichting van bovengenoemde werkgroep. Zij functioneert evenwel al meer dan een jaar. Aangezien het begrip sociale geschie denis zeer ruim is, hebben de leden zich tot nu toe geworpen op de meest uiteen lopende facetten van de Bevelandse geschiedenis: armoede en armenzorg, prostitutie, arbeidersbeweging, volksgezondheid en woningbouw zijn slechts enkele voorbeelden van het huidige onderzoek. Door middel van publicaties in het Historisch Jaarboek

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 4