LEZING G. van der WAL Op 20 maart 1986 hield de heer G. van der Wal een lezing in Slot Ostende over het leven en werk van de negentiende eeuwse Goese liberaal M.J. de Witt Hamer. Na een inleidende schets over de politieke en economische situatie in de stad, ging de spreker nader in op de persoon en de veelbewogen loopbaan van De Witt Hamer. Na zijn studietijd in Leiden, alwaar hij promoveerde op een proefschrift over de arbeiderscoöperatie, verbleef hij gedurende 1866-'71 in Goes, waar hij in deze zeer korte tijd een geweldige reeks aktiviteiten op sociaal gebied ontplooide. Op zijn initiatief kwam de woningbouwvereniging 'Help U zeiven' tot stand, werd de stoot gegeven tot de stichting van de ambachtsschool en werden tal van verenigingen opgericht, die tot doel hadden de Goese arbeider te emanciperen. De spreker deed van dit alles uitgebreid verslag en wist zijn gehoor dusdanig te boeien, dat na afloop van de lezing de gelegenheid tot het stellen van vragen met beide handen werd aangegrepen. De discussie, die werd gevoerd, spitste zich groten deels toe op de sociale kwestie in het negentiende eeuwse Goes: het vele onrecht dat bestond, de machtspositie van enkele vooraanstaande families en de strijd die De Witt Hamer hiertegen voerde. Het is hier niet op zijn plaats een samenvatting te geven van het vele, dat door de heer Van der Wal besproken werd. Geïnteresseer den wordt verwezen naar het Jaarboek, waarin u van zijn hand een komplete biogra fie van De Witt Hamer aantreft. Het is te betreuren, dat de opkomst zeer gering was. De thuisblijvers hebben, zoals de heer Goettsch terecht opmerkte, veel gemist. Kennelijk beseffen nog te weinig leden van de Heemkundige Kring het belang van een sociaal-historisch onderwerp. A.L. Kort HISTORISCH JAARBOEK 1986, nr. 12 Heel in het kort stippen wij hier nogmaals de inhoud van het nieuwe, in november te presenteren Jaarboek 1986 aan. 1. Ch. Forbes RMWO, vertaling B. Burkunk BL. De vervloekte dam, de verovering van de Sloedam in 1944 door de Canadezen. 2. A.L. Kort. Volkshuisvesting in Goes, 1860-1940. 3. L.M. Hollestelle LMz. Het kasteel van 's-Heer Hendrikskinderen. 4. G. van der Wal. M.J. De Witt Hamer, liberaal, sociaal, radicaal. 5. R.M. van Heeringen. Archeologisch onderzoek van de duivelsberg te Kapelle, Zuid-Beveland. 6. F.H. de Klerk. 1650: een Goese organist ontspoort. NATUURWANDELING OP ZATERDAG 24 MEI 1986 onder leiding van de heren A. Beenhakker en H. Mosterdijk. Om twee uur verzamelden 35 deelnemers zich bij het oude kerkhof van Baarsdorp.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 4