«V ~>xl %DDEj3^' DE SPUIJE T 1 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland februari 1995, nr. 35 Geachte leden Het is mij een groot genoegen u te kunnen mededelen dat de besturen van de Heemkundige Kring "De Bevelanden" en van de Vereniging "Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland" overeenstemming hebben bereikt over de uitgifte van een gezamenlijk periodiek. Hierdoor kan de frequentie van de verschijning worden opgevoerd van twee naar drie uitgaven per jaar, n.l. twee in het eerste halfjaar en één in het tweede halfjaar. De actualiteit wordt hierdoor verbeterd en de band met de leden verder verste vigd. De omslag van het nieuwe periodiek vermeldt aan de ene kant de "Spuije" en aan de andere kant het logo van de Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. De ringband van de vrienden komt hiermee te vervallen. Door de gezamenlijke uitgave kunnen beiden verenigingen elkaar aanvullen en waar nodig versterken. Een begin hiermee is reeds gemaakt door de instelling van een gemeenschappelij ke redactiecommissie. Veel leden zijn reeds lid van beide verenigingen. Mogelijk groeit het dubbele lid maatschap verder, hetgeen de positie van beide verenigingen ten goede komt. De contributie bedraagt per vereniging slechts 15,per jaar. Tot slot hoop ik dat het nieuwe periodiek het belang van beide verenigingen tot in de lengte van jaren zal mogen dienen. De voorzitter van de Heemkundige Kring "De Bevelanden" en van de Vereniging "Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland". J.A. Hoste.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1995 | | pagina 1