DE SPUIJE v v>. Mededelingenblad van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland juni 1995, nr. 36 Van het bestuur. Voor u ligt de tweede aflevering in het jaar 1995 van ons mededelingenorgaan. Het doet ons genoegen op de eerste gezamenlijke aflevering van De Spuije van februari 1995 alleen positieve reacties te hebben vernomen. In dit nummer verslagen van gehouden activiteiten, boekbesprekingen, een artikel over het ontstaan van de Goese oudheidkamer enzovoorts. Voor iedereen wat wils. Het is hier ook de plaats om u te melden dat de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland sinds 1 maart 1995 een consulent in dienst heeft in de persoon van drs. A.P. de Klerk, die op enthousiaste wijze is begonnen met het in kaart brengen van allerlei activiteiten op geschiedkundig gebied in Zeeland. Binnen afzienbare tijd zal hij kennis komen maken met ons bestuur. Mocht u over de mogelijkheden op het terrein van de Zeeuwse historie informatie wensen, dan kunt u op maandagen, dinsdagen en woendagmorgens kontakt met hem opnemen. Zijn werkvertrek bevindt zich op het Rijksarchief te Middelburg, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180 - 38920. Nieuwe bestuursleden gezocht Aan het eind van dit jaar treedt een viertal bestuursleden af, dat te kennen heeft gegeven een nieuwe bestuurstermijn niet te ambiëren. Het bestuur is er inmiddels in geslaag twee nieuwe bestuursleden te vinden. Zij zullen tijdens de jaarvergade ring worden voorgesteld. Gezocht wordt echter nog naar een activiteitensecretaris en een penningmeester. Het gaat hierbij om belangrijke functies, die van de bekleders nogal wat tijd en energie vragen. Wie van de leden heeft tijd beschik baar en voelt zich geroepen tot het bestuur toe te treden voor de vervulling van één van deze functies? Wanneer u belangstelling heeft, neem dan even kontakt op met het secretariaat. Verslagen van gehouden activiteiten Lezing op woensdag 22 maart door dr. J. Zwemer Op woensdag 22 maart hadden ongeveer vijfentwintig leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden zich verzameld in het gebouw van het

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1995 | | pagina 1