DE SPUIJE 1 Mededelingenblad van Heemkundige Kring De Bevelanden en Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland. oktober 1995, nr. 35 Van het bestuur Oplettende lezers attendeerden ons op de foutieve nummering van ons mededelingenblad. Orn onverklaarbare redenen waren we twee nummers te ver gegaan. Het goede nummer treft u hierboven aan. In deze aflevering weer tal van verslagen, verhalen en dergelijke. Ook door een medewerker van De Wete, het verenigingsblad van onze zustervereniging op Walcheren, wordt aan deze Spuije meegewerkt. Hartelijk dank aan de heer Midavaine te Veere. Wij attenderen u nog even op onze jaarvergadering van 17 november 1995, waar prof. dr. C. Dekker, geen onbekende voor onze vereniging, een lezing zal houden over het zestiende- eeuwse Zuid-Beveland. U kunt met bijgevoegde folder ook weer het jaarboek bestellen. Doen! Verslagen van gehouden activiteiten Dorpswandeling te Borssele De regenbuien op zaterdag 10 juni jl. nodigden niet uit tot het maken van een dorpswandeling te Borssele. Om 14.00 uur echter kon het bestuurslid, de heer P. de Bruijne, toch nog een vijfentwintigtal bezoekers in het dorpshuis "Vijverzicht" welkom heten. Hierop aansluitend gaf hij het woord aan de heer J. de Ruiter die de middag verder zou verzorgen. Met de bekende en boeiende verteltrant van de heer De Ruiter vormde de lezing een leerzame middag. De dia-serie gaf een duidelijk inzicht in de ontwikkelingsfasen van het dorp Borssele vanaf het grijze verleden tot de huidige woonkern. Talrijke landkaarten en oude en nieuwe opnamen van het dorp verlevendigden de lezing. Dat het geheel nauwkeurig gevolgd werd door de aanwezigen bleek wel uit de vele vragen die gesteld werden en waarvan de meeste afdoende konden worden beantwoord. Tussendoor werd een koffiepauze ingelast, die zeer in de smaak viel. Na het binnengebeuren bracht de groep een bezoek aan de hervormde kerk gelegen aan het plein. Tijdens de openstelling van het gebouw stelde de heer Zweemer het zilveren avondmaalstel van de kerk ten toon en lichtte een en ander toe. Hierna werd een kleine wandeling door het dorp gemaakt waarbij de heer De Ruiter de markante punten van informatie voorzag (geen gulden snede voor Borssele De rondleiding eindigde bij de "Berg van Troye", die jammer

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1995 | | pagina 1