kwam, bleef soms generaties lang in eigen dom van nakomelingen van de eerste bezitter. Alleen als het land verkocht werd bestond er tussen de achtereenvolgende eigenaars geen familieverband. Het is vaak niet mogelijk om de oorspronkelijke funda- teur aan te wijzen, omdat uit de tijd toen de fundatie plaatsvond meestal geen over lopers bewaard zijn gebleven. Aan het einde van het genoemde jaargetij- deregister van Monster staan een aantal kopieën van fundaties en testamenten, waarin uitvoerig beschreven staat wat er na de dood van de testateur met zijn land moest gebeuren. Als voorbeeld koos ik het volgende extract dat op enkele woorden na geheel in het Nederlands gesteld is: p. 50.2 'Item Jan Coene heeft gheset siin jaerghetide, siins wyfs ende alle siin kinde ren eewelic met acht groote tsiaers ende vort een misse te viertiendaghe te doene te mon ster op onser liever vrouwen outaer. Hier toe heeft hy ghegeven iiijc roeden lants binnen desen ghemerken: oost katriin pier mathys zone weduwe metten kinderen, zuut jan coene, west die heylige gheest, noort ellice michiel coene weduwe. Item noch vij quartier oost die papelike provenden van monster ende die heylige gheest, zuut barwout cor- nelis zone, west jan coene ende noort katriin pier mathijs zone weduwe cum pueris. Dit heeft hy gheset op pieternellen siinder doch ter metter last vorseyt ende na huer doot op lonis jacop zone ende michiel jacob zone huer kinderen ende die dit lant besit die sal tjaer- getide ende den dienst betalen eer hy dit lant ontlooven sal ende waert dat men dit nyet en dede of en hylde zo (sal) altyt dat ghilde van onser liever vrouwen dit lant aenvaerden moghen metter last ende na piernellen ende huer tweer kinderen doot voirnoemt soe sal dat ghilde van onser liever vrouwen vorscre- ven comen ende hebben dit voirnoemde lant metter last. Item noch heeft jan gheset siin sondaechs ghebet met Hij groten tsiaers op dit voirseyde lant eewich.' Deze inschrijving is niet gedateerd. Er boven (p. 50.1) staat een inschrijving die begint met de vermelding dat 'Nelle claes pieter noenkijns dochter starfint jaer m 0 CCCC ende Lxxviij0 den twintichsten dach in meye' (20-5-1478) en dat geeft een idee van de tijd waarin dergelijke jaargetijden gefundeerd werden. Gaandeland We komen nu aan een speciale nevenfunc tie van land, dat ik als hoofdonderwerp van dit artikel gekozen heb, namelijk 'gaande land'. In het eerder genoemde jaargetijden- register van Monster vinden we regelmatig beschreven wie achtereenvolgens de eige naars van het land moesten worden tot op het moment dat het land in het bezit van de kerk gesteld werd. Meestal koos men de oudste van de kinderen en dan steeds van de oudste op de oudste uit het zelfde gezin. Als voorbeeld geef ik hier weer een extract uit het j aargetij deboek van Monster, waarin de fundatie van het jaargetijde van Cop Hein Valken, die in 1447 overleden is. 'Anniversarium Cop Hein Valken, Nelle sijns wijfs, omnium puerorum super men- suram terre cum ducentis virgis paulo plus aut minus jacentem ten westende van den Hoghen Hille met xij groten tsiaers super Jacobum predictum Ende na siin doot opt outste van onsen kinderen van den outsten op den outsten Ende na aller onser kinde ren doot super Ecclesiam cum onere. obyt 1447°. (In latere hand:) lijt in b viij. (In de marge:) Expectat ecclesia (In later hand:) habet'. Vrij vertaald: Jaargetijde ingesteld door Cop Hein Valke en zijn vrouw Nelle en al hun kinderen op 200 gemeten land min of meer, gelegen ten westen van de Hoghe Hille, een jaarlijks bedrag van twaalf groten op genoemde Jacob (Cop) en na zijn dood op hun oudste kinderen enz. en uiteindelijk op de kerk met de daarop rustende jaargetijde. Uit de aantekening 'Ecclesia habet' blijkt dat het land inder daad aan de kerk gekomen is. Het was de bedoeling dat elk jaar een mis gelezen zou worden voor het 'zieleheil' van de overleden fundateur. Waarschijnlijk werd nadat het land aan de kerk gekomen was geen speciale mis meer gehouden voor de fundateur, maar zal diens naam wel 102

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 104