en souden mogen vercoopen, vervreemden, vermangelen, veranderen, nijemants anders overgeven, ofte voren belasten tot eeniger tijt op zekere peijnen Breder blijkende bij de uuterste Wille ende dispositie vanden voorscreven Heer Aernt van Scenge daer van zijnde, volgens welcken, des selffs Heer Aernts van Scengen goeden, gegaen ende gedevolveert uiaren opten outsten ende naesten van zijnen bloede. Als over geheel Seelant die natuijre der goeden mit missen, jaergetijden, distributien vanden heiligen- geest voorden armen jaerlicx te doen, ende diergelijcke goedertieren lasten ende andere geestelijcke diensten belast zijnde, devolve- ren aenden outsten ende naesten van den bloede van den eersten fundateur indertijt sonder daervan te mogen vervreempden. Oversulcx werden soodanige goederen genoempt gaende goeden, mitte zelve las ten gaende, aenden outsten ende naesten vanden geslachte' Waarschijnlijk tegen de bedoeling van Arend van Schenge, werd zijn bezit in 1599 het onderwerp van een langdurig gerechte lijk proces. Een stoelendans Als afstammeling van een voorouder die gaandeland gefundeerd had kon je er niet zeker van zijn dat je ooit in aanmerking zou komen om het land in bezit te nemen. Als een possesseur van gaandeland kwam te overlijden kwamen van alle kanten verre familieleden opdraven om het land te claimen. Een punt van dispuut was dan steeds: wie op dat moment de oudste van het geslacht was. Ook lang voordat de possesseur overleden was zal men in de familie rond het haardvuur gespeculeerd hebben wie de meeste kans maakte om de nieuwe possesseur te worden. We moeten niet vergeten dat het vroeger niet eenvou dig was om documenten te tonen waaruit zou kunnen blijken dat je de juiste kan didaat was. Er vond dus als het ware een stoelendans plaats met als motto: 'Let the best man win!'. Een mooi voorbeeld hier van is behandeld in aflevering 61 van de Spuije.91 Pastoor Willem Wisse uit 's-Heer Arendskerke had in 1518 zijn testament gemaakt, dat hij in het jaargetijdenboek van de kerk had laten inschrijven. Het jaargetijdenboek is verloren gegaan, maar het in het Latijn geschreven testament was vertaald en later nog eens gekopieerd, zodat precies bekend was dat pastoor Wisse een beduidende hoeveelheid land in zijn nalatenschap gereserveerd had om te die nen als gaandeland. Over het bezit hiervan ontstond lang na zijn dood onenigheid tus sen de familieleden. Dit liep zo hoog op dat uiteindelijk het Hof van Holland er aan te pas moest komen om de zaak op te lossen. Het was allemaal goed gegaan tot het goed in handen kwam van de familie Hoogca- mer. Sebastiaen Jansz Hoogcamer, was een vooraanstaand poorter van Goes. Toen hij in 1617 overleed, werd zijn enig overgeble ven zoon Willem, die nu de oudste van het geslacht was, zijn opvolger. Willem stierf in 1652 nadat hij ruim 35 jaar het land in bezit gehad had. Zijn halfbroer Jacob was er als de kippen bij om het land te clai men. Helaas had hij er geen rekening mee gehouden dat er een achternicht leefde, Janneken Janse Croone, die ouder was dan Jacob en daardoor meer recht op het goed had. Om dit te bewijzen ontstond een pro ces dat uitgevochten werd in de Hoge Raad. Driekwart eeuw later zou er nog eens zo'n proces plaatsvinden. Het systeem was dus niet onfeilbaar. Kluifjes voor genealogen De vondst van gaandeland kan een mooi uitgangspunt zijn voor genealogisch onder zoek, vooral als dit land in opeenvolgende overlopers getraceerd kan worden. Helaas is zelden van een ambacht zo'n volledige reeks overlopers bewaard gebleven als in die van Oud 's-Heer Arendskerke. Ook is men wel eens slordig omgesprongen met de betiteling en heeft men gaandeland en jaargetijland door elkaar gebruikt of soms geheel vergeten te noteren. Per definitie zijn de possesseurs van gaandeland aan elkaar verwant, maar dat is soms moeilijk aan te tonen zonder gebruik te maken van aanvullende bronnen. Een interessant staaltje van gaandeland waarin vreemde bokkesprongen gemaakt zijn, onverwachte naamsveranderingen plaatsvonden en uit- 104

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 106