genoemde) wees nagelaten door Aechtgen Willems (Schooft) en Jacob Bernaertssen. 16. Goes, nots. Johan van Rijen, RAZE 2051, p. 56v., 16-10-1623, Overeenkomst tussen Pieter de Cherff, man van Sandarina Sanders, arbeider, wonende te Middelburg en Willem Jacobssen, greijnkooper, betref fende de nalatenschap van hun tante Crijntgen Wil lems. 17. Goes, nots. Pieter Levendale, RAZE 2041, p. 151, 19-3-1599, Magdalena Bernardsz, weduwe van Augus tijn Willems, 72 jaar oud, zuster van Jacob Ber nardsz, schoenmaker, 48 jaar oud. 18. Goes, nots. Marinus Pietersen Synoutskercke, RAZE 2065, 7-3-1646, testament van Willem Jacobssen Schooff, borger van Goes, legaten aan zijn broer Corne- lis Jacobssen en zijn neven Jan en Dignus Pieterssen, zijn oudste dochter Agatha Willems woont buiten de provincie, universeel erfgename zijn andere dochter Willemijnken Willems. 19. Goes, nots. J.van Rijen, RAZE 2053, p. 154v., 12-3-1630, Verklaring van Cornelis Versluijs, 42 jaar oud, ten verzoeke van Willem Jacobussen, greijnkooper in Goes, over een gebeurtenis in Calishoeck in 1629. 20. Goes, nots. Sebastiaen Hooghcamer, RAZE 2068, p. 133 e.v., 14-3-1652. 21. 's-Heer Arendskerke, RAZE 2720, fol.27, 13-7-1680, Hubrecht Janse Nieuwcamer levering aan Jan de Swaeff als possesseur van zeker gaandeland in de polder van 's-Heer Arendskerke. 22. Goes, nots. Dignus Petri, RAZE 2084, p. 186, 22-2-1662, Barbara Dirx als weduwe van Pieter Jansz Swaaff, met haar zoon Cornelis Swaaff. 23. Goes, begraafboek, begraven 16-10-1710 Sr.Pieter Blonke in de Nederkerk. 24. De Brabantse Leeuw, jg. 2006, A.M.Bosters, Het geslacht Bloncke van Reimerswaal en Halsteren. Ook: Anthony Bloncke, schepen en burgemeester van Veere, overleden 17-3-1622, trouwde op 8-9-1603 met Susanna van Reijgersberg, dochter van Pieter Reigersberg en Maria Nicolai. 25. Dr. L.W.A.M. Lasonder, De archieven van de rechtban ken etc., p. 285, Dignus Petri was notaris te Goes 1647- 1671. De akten na 1668 zij in 1673 ingeschreven door notaris Pieter Bloncke. pag.289: Pieter Bloncke werd op 19 Maart 1672 op recommandatie van de magistraat van Goes gecreëerd door de Staten van Zeeland, en 28 April 1672 bij de Hoge Raad geadmitteerd. Een register van notariële akten 1673-1709 en een lias minuten 1677-1706 zijn bewaard gebleven. (RAZE 2115,2116). 26. Goes, nots. J.de Brawanter, RAZE 2155, 13-11-1702, verklaringen van Marinus van Osse- waarde, oud 66 jaar, rentmeester van de Staten van Zeeland en schepen van Goes, en rentmeester Johan van Ossewaarde, oud 46 jaar, borger van Goes, op verzoek van Pieter Bloncke, dat Leopoldus Ignatius de Rijsselaer, Baron d'Itere van de zijde van zijn moeder Cornelia van Ossewaarde, en Pieter Bloncke, mede van de de zijde van zijn moeder Martina van Ossewaerde, in de negende graad verwant zijn. Met getekende stam reeks van beide personen. Ook, Goes, nots. Johan van Ossewaarde, 7-11-1702, verklaring van soortgelijke strekking als boven van Huijbrecht Vermuije, oud 57 jaar, landman, wonende in 's-Heer Arendskerke en juffr. Anna Hoogcamer, oud 54 jaar, weduwe van Sr.Gillis de Bruijker, wonende te Goes. Ook: Goes, nots. Sebastiaan Hoochcamer, RAZE 2071, p. 20,24,1659, Testament van Joan Antonisse Osse waarde, erfgenamen: Anthonis, Jacobus, Martijntje gehuwd met Dignus Petri, Lauris, overleden, was gehuwd met Anna Maria Bijsterman. Ook: Goes, nots. Johan van Ossewaarde, RAZE 2139, 8-3-1701, Pieter Bloncke en Juffr. Adriana Maria Bloncke, als erfgenamen van juffr. Johanna van Rijen, machtigen de Heer Elias, oud aalmoezenier te Antwer pen om te transporteren twee lijfrentebrieven ten laste van de Stad Antwerpen, een op het leven van Peeter Joseph Petri en een andere op het leven van Johannes Franciscus Petri, beide zonen van Dignus Petri en Mar tina van Ossewaerde zaliger. Adriana tekende: Adriana Maria Bloncque. 27. Goes, nots. Dignus Petri, RAZE 2081, 28-11-1647, schuldbekentenis van Dierick Geertsz, hovenier te Goes, waarvoor Pieter Jansz Swaeff 'lantneringe doende binnen dese Stadt' borg staat. 's-Heer Arendskerke, RAZE 2719, p. 12, 8-1-1718, Pieter Dirxse Swaeff verklaart een zoon te zijn van Dirck Geertse Swaeff en vanwege het overlijden van zijn zuster Adriaentje Dirckse Swaeff gerechtigd te zijn de revenuen van het gaandeland in 's-Heer Arends kerke polder te ontvangen. 28. Werkgroep Blasijntje Danckaerts, dl.6, Genealogie Jan Adriaense de Jonge, 1570-1641, (1994). De beide huwe lijksakten heb ik (nog) niet kunnen vinden. 29. Zeeuws Archief, internet, ISIS, kadastrale eigenaars 1832. 110

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 112