DE SPUI JE, TIJDSCHRIFT VAN DE HEEMKUNDIGE KRING DE BEVELANDEN EN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN Verschijnt 3 maal per jaar. Aflevering 75 Winter 2008 Redactie Drs. A.W. Baart Dr. O.W. Hoogerhuis Drs. J.P. de Jonge F.H. de Klerk G.J. Lepoeter A.J. Louisse W.A. van Meegen H.F.M. de Potter J. de Ruiter W.P den Toom Redactiesecretariaat Bijdragen voor De Spuije kunnen naar het redactiesecretariaat worden gezonden: Redactie de Spuije, p/a Westmolenweg 5, 4491 PR Wissenkerke, t.a.v. Dr. O.W. Hoogerhuis, tel. 0118- 631469, of per e-mail: info@hkdebevelanden.nlLosse nummers van de Spuije kosten 7,50 excl. verzendkosten. Oude nummers, ook van jaarboeken, zijn verkrijgbaar op voornoemd adres of via de website: www.hkdebevelanden.nl Lidmaatschap De Spuije is een gezamenlijke uitgave van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Ver eniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden en verschijnt in het voorjaar, de zomer en het najaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. Voor meer informatie over de Heemkundige Kring zie: www.hkdebevelanden.nl Leden van de Heemkundige Kring betalen minimaal 16,— contributie per jaar. Hogere dona ties zijn mogelijk en welkom. Gironummer 3411889/ Bankrekening 320572226. Leden ontvan gen de Spuije gratis en kunnen (meestal) gratis deelnemen aan de door de kring georganiseer de activiteiten. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen te worden gericht aan het secretariaat van de vereniging: p/a Westmolenweg 5, 4491 PR Wissenkerke, tel. 0113-371451. E-mail adres info@hkdebevelanden.nl geldt ook voor algemene post voor de Heemkundige Kring De Bevelanden. Leden van de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden betalen minimaal 20,-contributie per jaar. Hogere donaties zijn mogelijk en welkom. Gironummer 2658134. Leden ontvangen de Spuije gratis. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen die nen te worden gericht aan de ledenadministratie van het Museum, Singelstraat 13, 4461 BZ Goes, tel. 0113-228883, e-mail: info@hmdb.nl Er is een combinatietarief lidmaatschap Heemkundige Kring De Bevelanden en Vrienden van het Museum voor 32.— Druk: Drukkerij van Velzen, Krabbendijke. Overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Op het omslag: Molen in Zeeland, ca, 1936. Gouache 74 x 55 cm. (Stichting Hens van der Spoel.) (Zie ook het artikel: Van der Spoel, een schilder op Zuid-Beveland.) Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 januari 2009 indienen bij de redactie.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 2