pement de Reconnaissance de Division d'Infanterie onder commando van kapitein Soyer een opstelling op één kilometer ten zuidwesten van Wemeldinge. Hij meldde majoor Bouvier dat hij op de bevolen posi tie was aangekomen. De compagnieën van het 3e Bataljon aan de Oosterschelde-oever kregen nieuwe opdrachten. De 9e Com pagnie van kapitein Le Goff moest de 6e Compagnie steunen. Versterkt met twee pelotons motorrijders en een mitrailleur peloton van de 68e Groupement de Recon naissance de Division d'Infanterie zette het geheel zich in beweging naar het kruispunt westelijk van de Postbrug, dat Le Goff op een Michelinkaart kreeg aangewezen. In de pikdonkere nacht liepen de eenheden naar hun nieuwe bestemming. Ze waren moe van het lopen in de afgelopen dagen en het Afb. 12. Duitse soldaten op het Kerkplein in Kapelle, met enkele gesneuvelde Franse militairen, 16 mei 1940. (Foto uit: Houterman, 'Deutschland' ver overt Zeeland.) slaaptekort. In de wirwar van wegen ver dwaalden enige pelotons. Tussen 04.00 en 08.00 uur van de 16 mei dacht Le Goff bij het bevolen kruispunt te zijn gearriveerd en stelde zijn compagnie links en rechts van de weg op. In de lucht kwamen steeds meer Duitse vliegtuigen. Geallieerde toe stellen werden niet gezien. 16 mei - Het begin van het einde Zoals gezegd verliep de nacht van 15 op 16 mei onrustig. De Duitsers voerden infan terie, artillerie, gepantserde voertuigen en geniemateriaal aan. De voorbereidingen concentreerden zich bij de Postbrug en de Vlakebruggen. In de niet-bezette gedeel ten tussen de compagnieën vonden in de afgelopen nacht op kleine schaal infiltra ties plaats. Majoor Périer was zich ervan bewust dat de aanval nu niet via de Oos- terschelde zou komen en verplaatste het 3e Bataljon, west van Kapelle, als reserve. Op 16 mei bij het aanbreken van de dag nam het geweer- en artillerievuur aan het kanaal toe. Herhaaldelijk wierpen Stuka's bommen af om daarna hun doelen met de boordwapens onder vuur te nemen. In Hansweert werd de 3e Compagnie vanaf do oostoever hevig onder vuur genomen. Ener giek werd het vuur van de vijand beant woord, ze ondernam verder geen pogingen om aan te vallen. Bij de Vlakebrug kreeg de le Compagnie van luitenant Thibault het zwaar te verduren. Herhaaldelijke vliegtuigaanvallen en mortiervuur wierper aarde op waardoor storingen optraden bij de mitrailleurs. Ze werden telkens weer schietklaar gemaakt. Gebrek aan wapen olie was uiteindelijk de hoofdoorzaak dat ze uiteindelijk niet meer gebruikt konden worden. De pelotons bevonden zich links en rechts van de omhooglopende weg. De lin kerpelotons kregen vuur uit het noorden. Uit de richting van Schore werd geschoten op de rechterpelotons. De gewonden wer den bij de met zakken meel versterkte com mandopost gebracht. De verschillende ordonnansen die naar de bataljonscommandopost in Kapelle werden gestuurd kwamen niet terug. Thi bault besloot zelf naar Biezelinge te gaan, 20

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 22