Op een bepaald moment vroeg moeder Ageerts: 'Wie heeft de achterdeur dichtge daanNiemand kon het zich herinneren. 'Jij bent de kleinste', begon moeder met haar stopwoord tegen zoon Marcel, 'ga jij de achterdeur dichtdoen'. Marcel ging met kloppend hart en zag dat de deur gedeelte lijk open was. Buiten werd hevig geschoten. Hij zag een stuk of vijf Fransen lopen door de achtertuin in de richting van het Kerk plein. Er werd nog heviger geschoten en hij zag een Fransman gillend voorover val len. Heel voorzichtig om geen aandacht te trekken deed hij de deur zachtjes dicht en op slot. Hij is er nog steeds trots op dat hij toen zo kalm was gebleven. Buiten hoorde hij een Duitser schreeuwen: 'Hande hoch, das Gewehr ablegen'. Kort daarna werd er geschoten. Later zag Marcel een gesneu velde Fransman in de tuin. Bij buurman Blok lagen drie dode Fransen.391 Op het Kerkplein lagen een paar gesneuvelde Franse soldaten midden op de weg. Het 3e Bataljon (minus) doet tegen aanvallen Majoor Bourgon die naar Schore werd gestuurd om een beeld van de strijd te krij gen kwam niet terug. Om 09.45 uur was het majoor Périer, de regimentscomman dant, duidelijk dat de toestand in Schore en bij de Vlakebruggen kritiek was. Périer gaf de commandant van het 3e Bataljon (Veil- lon) dat ten westen van Kapelle met twee compagnieën in reserve was de volgende opdracht: 1. Dring de vijand die zich oost van het kanaal op de rijksweg bevindt terug. 2. Herover Schore. Veillon voerde de opdracht als volgt uit. De 10e Compagnie moest over de spoorlijn de Vlakebruggen heroveren. De 10e Compag nie zou via de rijksweg moeten optrekken en Schore ontzetten. Beide compagnieën kregen een mitrailleurpeloton onder hun bevel. Terwijl de compagnieën zich over de aangeven assen verplaatsten ontvin gen ze om 10.45 uur een waarschuwing van de regimentstaf dat de vijand hen over dezelfde routes tegemoet kwam. De opdracht bleef ongewijzigd, wel moest de 10e Compagnie op het kruispunt Dijkwel- seweg-Rijksweg een steunpunt inrichten met een peloton. Een peloton van de com pagnie richtte dicht bij een boerderij met boomgaard het steunpunt in. De tegenaanval van de 11e Compagnie De 11e Compagnie (Bize) passeerde het station en kwam even verder met drie pelotons op linie. Hier was een goed schootsveld op het gat tussen Kapelle en Biezelinge. Het vierde peloton was reserve. Al snel kwam het tot een treffen en de vij and werd ernstige verliezen toegebracht. Goed gericht Frans artillerievuur belette de Duitsers een uitval vanuit Biezelinge te doen. Om 11.30 uur raakte de munitie langzaamaan uitgeput. Gebruikmakend van goede dekkingen was de vijand al tot op 150 meter genaderd. Ook werd de com pagnie vanuit Kapelle beschoten. Het le Peloton had geen munitie meer en trok zich terug. Er dreigde een omsingeling en om 12.30 uur gaf Bize opdracht om het gevecht af te breken en naar Walcheren te vluch ten. Groepen die nog munitie hadden gaven vuurdekking. Om 14.30 uur trokken ook de dekkingsgroepen terug. De Duitsers waren nu op alle grote wegen die naar Walcheren leidden. Tussen de oprukkende Duitsers doorglippend bereikten in de avond de res tanten van de 11e Compagnie de Sloedam. De tegenaanval van de 10e Compagnie Op een Michelinkaart legde de compag niescommandant, Pétion, zijn pelotonscom mandanten uit hoe hij de aanval wou uit voeren. Het eerste doel was het kruispunt waar de weg uit Biezelinge uitkomt op de Rijksweg. Vervolgens zou afgebogen wor den naar Schore. Dicht bij het kruispunt werd de opmars gestopt door hevig vuur vanaf het front en uit Biezelinge. De her overing van Schore werd hierdoor onmoge lijk. De vijand was te sterk en een aanval zou niet lang uitblijven. Pétion besloot zijn compagnie gefaseerd terug te trekken naar het steunpunt. Daar was het terrein gun stiger om de vijandelijke opmars tegen te houden. Met de toegewezen mitrailleurs en enkele kanonnen van het 307e Régiment Artillerie was het steunpunt goed te verde digen. De Duitsers konden niet dichter dan 26

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 28