neren. Terwijl hij mannen op de kade toe- dep om de lijnen aan te nemen, doorboorde ien kogel zijn beide wangen. De mannen die hij om assistentie vroeg waren Duitse soldaten.521 Het was rond 22.00 uur en oijna donker. De Franse expeditie op Wal- heren en Zuid-Beveland was beëindigd. 7 mei - Terug naar Duinkerken Terwijl de restanten van het 271e Régi- nent d'Infanterie zich terugtrokken op Valcheren, naderde de goederentrein ïippomobile de Nederlandse grens. In de ichtend van 17 mei arriveerde de colonne n Boekhout (circa drie kilometer zuide- ijk van Philippine), waar men zich bij het egiment dacht te kunnen voegen. Maar er vas geen soldaat te zien, wel angstige bur- ers die alarmerende geruchten wisten te ertellen. De Franse troepen aan de over kant zouden zijn weggevaagd. Het verre ;ebulder van kanonnen en het geronk van liegtuigen leek dit te bevestigen. Kapitein jatour vroeg telefonisch om instructies. 3e vijfhonderd man tellende goederentrein noest zich naar Watervliet begeven. Hier ingen zij de groep van kapitein Coudoux p. Op de 18e mei kwamen de geëvacueer- en uit Vlissingen erbij. Van de drieduizend nan van het 271e Régiment d'Infanterie /aren zevenhonderd man ontkomen. Op 9 mei verplaatste de goederentrein zich aar Aardenburg, waar van de restanten rie kleine bataljons onder leiding van de vergebleven officieren en onderofficieren verden geformeerd. In België en Frankrijk varen de Duitse troepen ondertussen de Maas tussen Sedan en Namen overgesto ken en zetten de opmars voort. 3p 22 mei vertrok het restant van 271e iégiment d'Infanterie zuidwaarts door België. Ze gingen samen met de twee ndere regimenten van de divisie: het 41e Régiment d'Infanterie en het 270e Tégiment d'Infanterie. Soms op gevorderde oertuigen, doch vaker te voet. Met tussen- ozen bestookte de Luftwaffe de colonnes net bommen en mitrailleurs. De verliezen aarbij waren gering. Onderweg werden erschillende posities betrokken. Op 27 mei kreeg de hele 60e Division d'Infanterie bevel om direct naar Frankrijk te gaan. Men was verbaasd, want men had nog geen vijand gezien. Later hoorden zij dat het Belgische leger de strijd had gestaakt. De Duitsers zetten de opmars energiek voort. De goederentrein hippomobile kon zich zo snel niet uit de voeten maken en werd door de Duitsers gevangen genomen. Ook het 241e Régiment d'Infanterie en de 270e Régiment d'Infanterie werden onder de voet gelopen. Op 29 mei kwam het res tant van 271e Régiment d' Infanterie in het gebied dat zij negentien dagen geleden hadden verlaten. De tocht ging in hoog tempo door. Het 2e bataljon kwam in een colonne van Engelse soldaten die naar Duinkerken trok en bereikte het nabijgele gen Bray-Dunes. Het 3e Bataljon werd bij Uxem door Duitse troepen ingehaald. Ook de regimentsstaf ontkwam niet. Het 2e Bataljon was in Bray-Dunes vlak bij een kustbatterij die zonder ophouden schoot. En daardoor ook doelwit werd van vliegtuigen. Op zee lagen inmiddels vele schepen van alle typen en tonnages. Dui zenden soldaten wachtten op het strand om geëvacueerd te worden. Door de bommen werd men bedolven onder het zand. Er vie len doden en gewonden. Men wachtte twee dagen, tevergeefs. De schepen hadden zich verwijderd, behalve die gezonken waren of in brand stonden. Bray-Dunes werd omsingeld en het restant van het 60e Divi sion d'Infanterie gaf zich over. Een aantal soldaten van het regiment gaf het niet op. Ze hepen tot aan de schouders naar de leeg ronddobberende roeiboten en peddelden weg van de kust. Verder op zee pikte de Engelse marine hen op en zij werden in Engeland aan wal gebracht. Met andere ontsnapte Franse soldaten gingen zij twee dagen later aan boord van een schip dat hen naar Brest bracht. Daar zouden zij geformeerd en bewapend worden. Maar nog voor de wapens uitgereikt konden worden moesten zij zich aan de snel oprukkende Duitse troepen overgeven. Cette fois, c'est bien fini, le 271e Régiment d'Infanterie a vécu (Dit keer is het echt afgelopen, het 271e RI bestaat niet meer).

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 35