De Franse slag De strijd van het Franse 271e Régiment d'Infanterie, in de globale driehoek Kapelle, Wemeldinge, Hansweert LH. Brugghe Voorwoord 'Priez pour nous' (bid voor ons), riepen de Franse soldaten naar de inwoners van Hansweert toen zij naar hun posities aan het Kanaal door Zuid-Beveland liepen. Veel is geschreven over de meidagen van 1940 in Nederland. Over de inzet van de Franse eenheden die ons land kwamen helpen is echter weinig bekend. Dit arti kel is een poging om de rol van het 271e Régiment d'Infanterie in de globale drie hoek Kapelle, Wemeldinge en Hansweert te belichten. Het regiment had als eerste opdracht om de Zeeuws-Vlaamse oever van de Westerschelde te beveiligen. Vervolgens kreeg het bevel om aan de westzijde van het Kanaal door Zuid-Beveland de Duitse opmars naar Walcheren te verhinderen. Voortdurend aangevallen door vliegtuigen, verstoken van eigen luchtsteun en met gemis aan belangrijk materieel bezweek de verdediging op 16 mei al vrij snel. Een terugtocht op de Sloedam werd bevolen. Hier was niets voorbereid en na een korte strijd werd opdracht gegeven Walcheren te ontruimen. Over de strijd van de Nederlandse en Duitse troepen is vrijwel alles geschreven en dat wordt hier dan ook achterwege gela ten. Wel wordt een korte schets gegeven van het Franse 7e Leger in Noord-Brabant tijdens de meidagen van 1940. In dit arti kel worden vooral de soldaten van het 271e Régiment d'Infanterie en de burgers die de meidagen hebben meegemaakt aan het woord gelaten. Het verhaal van de solda ten werd na de oorlog door Colonel Vesque gebundeld in zijn zogenaamde 'AVANT PROPOS'.1' Dit artikel is gebaseerd op dat verhaal en de handgeschreven ver slagen van ondercommandanten van het regiment. De verhalen van de burgers, die veelal de gevechten in hun schuilplaatsen beleefden, werden in interviews vastgelegd. Om het verhaal te verduidelijken worden namen genoemd, bijvoorbeeld Postbrug, en posities op kaarten verklaard die van mij afkomstig zijn en uitsluitend ter verdui delijking dienen. Overigens zijn correcties hierop, of aanvullingen op het verhaal van harte welkom. Over het optreden van de Fransen worden hier geen conclusies getrokken. Die horen thuis in een publica tie na een allesomvattend onderzoek over het 7e Franse Leger L'Armée Giraud) in Nederland. Inleiding De opbouw van een groot aantal Duitse divisies aan de Belgische en Nederlandse grens in 1939 was voor de Franse inlich tingendienst één van de aanwijzingen dat beide neutrale landen zouden worden aangevallen.2' De Fransen besloten in dat geval beide landen te hulp te komen. Er waren hier ook zakelijke redenen voor. Ten eerste zou de aanvalsroute via deze lan den worden geblokkeerd en bleef de strijd buiten het eigen grondgebied. Ten tweede: de frontlijn werd verkort en de geallieerde sterkte vermeerderde met circa tien Neder landse en 22 Belgische divisies.3' Het 7 e Leger van generaal Giraud werd voor de interventie aangewezen. De zeven divisies hiervan lagen aan de Frans-Bel gische grens ten oosten van Duinkerken. Deze bereidden zich voor op de volgende opdrachten in Nederland: direct na een Duitse aanval moesten Franse troepen in Noord-Brabant achter de Peeldivisie een verdediging inrichten, die doorliep naar het Albertkanaal. Met dat laatste werd een gat gedicht, dat de flank van de Peeldivi sie bedreigde. Tevens werd de haven van Antwerpen beveiligd en de weg naar de Vesting Holland open gehouden. Ook moest Zeeland bezet worden om de vaarweg naar Antwerpen te beveiligen.4' 2

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 4