in werkelijkheid ook geweest zijn. In een moedeloze bui schreef Daniël Adria- nus op 15 mei 1917 aan de gemeenteraad: '...dat me door allerlei omstandigheden de lust benomen is om nog langer deel uit te maken van de commissie tot wering van het schoolverzuim.' Zonder enig commentaar werd hem ontslag verleend. Tegelijkertijd richtte hij zich tot de burgemeester om zijn groot ongenoegen over het slechte onder houd van zijn woning kenbaar te maken.14' Op grond van een bepaling in de Lager- onderwijswet 1920 was het niet langer toe gestaan om het perceeltje tuingrond gratis aan het hoofd van de school ter beschik king te stellen. Spitsvondige raadsleden stelden het fijntjes aan de orde. Daniël Adrianus was des duivels. Via een ingezon den stuk in de courant De Zeeuw zocht hij de publiciteit: 'Nu komt de heer Schouten, waarschijnlijk door persoonlijke grieven gedreven, met het voorstel me mijn tuintje te ontnemen Ondanks zijn verweer trok hij aan het kortste eind, voortaan moest er pacht voor betaald worden.15' In de raadsvergadering van 10 december 1928 was het onderwerp van gesprek het extreem hoge kolenverbruik in de school. Daar moest nodig paal en perk aan gesteld worden. 'Verder zegt de heer Verhulst dat het hem ter oore is gekomen, dat het hoofd van de openbare lagere school aan zijn adres een verwensching heeft geuit, die z.i. zelfs strafbaar is volgens de alg. politiever ordening.' Het college van Burgemeester en Wethouders schreef er een brief over. Het antwoord van Daniël Adrianus was duidelijk: 'Als ik mij iets moest aantrekken van de praatjes en meeningen van C.C. Ver hulst omtrent mij, zou ik allang niet meer in staat zijn behoorlijk mijn werk te doen. Nu weer een opmerking gegrond op kinder praatjes. En nu zwijg ik nog maar van de kinderachtige dingen die hij nog meer uithaalde.'16) Blijkbaar trachtte hij op slinkse wijze de verkoop van door hem geschreven boeken te stimuleren. In de notulen van de raads vergadering van 28 augustus 1929 lezen we namelijk in het verslag van de commis sie tot onderzoek van de gemeenterekening 1928: 'Het is de commissie opgevallen, dat telkenjare voor de schoolbibliotheek wordt aangeschaft 'De Katuil', van welk boek het hoofd der school zelfde schrijver is. Dit is zonderling!' Afb. 7. 31 augustus 1920, festiviteiten ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van konin gin Wilhelmina. In feestelijke kledij poseert een groep schoolkinderen. Geheel links (bloots hoofds) meester Poldermans. (Collectie A.J.G. de Jonge-Harthoorn.) 46

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 48