Él F Zeeuwseh Volkslied. r r J—J> J r W 1 r r I r 10 Cent. Opgedragen aan den heer MV lï. J. Dijckmeester Commissaris der Koningin in Zeeland. (één-of tweestemmig.) Voorden van D. A. Poldermans. Hoofd der school te's-Gravenpolder. nif Metgeestdriftmaar niet te snel iEEEgE Muziek van Jan Morks. 1.Geen dier - der 2. Het land, dat 3. Gij, Zee - land, PLANO of ORGEL. plek fier zijt I P voor ons zijn zo op -nen - gen Dan, Van Die aardGeen oord ter wé - reld meer ons waard— prijst_ En ons met trotsch de na - men wijst landWe dnl - den hier geen vreem - de hand waar be-schermd door dijk en duin, Ons toe - lacht veld enbosch en Bes - te - vaer en Joost de Moor, Die blin - ken zul - len d'eeu-wen o - ver ons re - gee - ren zou, Aan on - ze vrij-heidzijn we Waar steeds d'al - ou - de Een - dracht woont En Waar - van in de his - to - rie - hlaen De We heb - hen slechts één en - kle keus „O - wel - vaart 'sland-mans E - vert sen en -ran - jeen Zee - land' iets terughouden werk Ban da's langzamer f N he-kroont,Waar klinkt des Leeu - wen kert staan, Dat im - mer hoog in de lens Zoo blij - ven wij met for - sche stem-.*"*?Ik wor-stel ee - re houdt Den on - ver hart en mond, Met lijf en moe - dig schrok - ken Nae - ziel: goed Zeeuwseh g-oed rond1 Indien de uitvoering- met piano- of orgelbegeleiding- geschiedt, dan moet op de /7\ alleenAen G worden gezongen. -£-#get devies onder het Zeeuwseh-wapen is Luctor et Emergo,d.i. „ik worstel en ontzwem." Uitgave Gebroeders Hüde-rnisse, Midde l burg-. Alle rechten van uitvoering, etc. voorbehouden (iravure on druk MOUTols Co.. Oen Haag. Afb. 9. De eerste druk van het Zeeuwse Volkslied, 1919. (Collectie Zeeuws Documentatiecentrum.) 48

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 50