middagvergadering, wanthet inrichten van een behoorlijke koffietafel zou den res taurateur zeer moeilijk vallen, terwijl hij het zeker niet kon doen, als elk der deelne mers niet dagportie van zijn broodkaart zou afstaan.' Hoewel Nederland kans had gezien om neutraal te blijven en daardoor in directe zin niet bij de Eerste Wereld oorlog betrokken was, waren de gevolgen overal merkbaar. Op ieder terrein was de schaarste aan goederen enorm groot. Tijdens de vaststelling van de agenda voor de jaarvergadering had de voorzitter opge merkt dat hij in het voorgaande jaar de vergadering van de onderwijzersvereniging in het arrondissement Tholen had bezocht en daar met veel genoegen een lezing van ds. J.N. Pattist over Zeeuws-Vlaanderen had aangehoord. Vandaar zijn voorstel om ds. Pattist als spreker uit te nodigen. In Zeeuws-Vlaanderen leefde men al enige tijd met de angst dat het gebied na het einde van de oorlog bij België gevoegd zou worden, een angst die gezien een sterke annexatiebeweging bij onze zuiderburen niet ongegrond was.19> In de notulen van de jaarvergadering werd uitvoerig verslag gedaan van het optreden van de heer Pattist:Hierna verleende de voorzitter het woord aan dhr. J.N. Pat tist, schoolopziener in het Arrondissement Middelburg, die een voorlezing hield over Zeeuwsch-Vlaanderen, een gewest dat thans zoo veler aandacht trekt en toch nog zoo weinig bekend is. Er zijn tegenwoordig Belgen, die spreken en schrijven over een Belgisch Z-Vlaanderen; er zijn er bij onze Oostelijke buren, die droomen van een Westerschelde in handen van de Duitschers en er zijn Nederlanders die zóó weinig van Z-Vlaanderen weten, dat zij dit stukje grond zonder bezwaar aan een van beide rijken zouden willen afstaan. Zij weten niet hoezeer dat brokje land daar over de Schelde echt Nederlandsch gebied is en spreker hoopt door zijn lezing de aanwezi gen van dit laatste te zullen overtuigen. Jammer dat men lijdelijk aanziet hoe het grondbezit hoe langer hoe meer in Fransche of Belgische handen komt, hoe door gebrek aan goede verkeerswegen en van goede onderwijsinrichtingen de bevolking nood- Tot ome diepe smart over leed heden, nog plotseling, na een geduldig gedragen lijden van vele jaren, onze innig ge liefde en zorgvolle Man en Vader, DANIëL ADRIANUS POLDERMANS, geboren te Ellemeet, 30 Augustus 1877. Uit aller naam. J. E. POLDERMANS— VAN DAMME. 's-Gravenpolder, ,,de Garve". 14 April 1939. Begrafenis 18 April, half twaalf van het sterfhuis. Verzoeke geen bloemen. Afb. 11. Overlijdensadvertentie in de Middelburgsche Courant, 15 april 1939. (Collectie Zeeuws Documentatiecentrum.) zakelijk naar het Zuiden gedreven wordt. Dat Nederland eindelijk moge inzien wat een kostelijk deel van het land daar ligt aan gene zijde der Westerschelde. Met luid applaus onderstreepte de vergadering het woord van dank van de voorzitter voor deze interessante lezing.W) Als lid van de onderwijzersvereniging had Daniël Adrianus de jaarvergadering bijge woond. In gedachten verzonken en sterk onder de indruk van het gloedvolle betoog keerde hij huiswaarts. Geen wonder dat het verhaal overgekomen was. Ds. Pattist reisde al geruime tijd stad en land af om zijn felle en doortimmerde protesttoespra ken te houden. Het was op deze dag, dat in het brein van Daniël Adrianus de kiem voor het ontstaan van het Zeeuwse volks lied gelegd zal zijn. Het Zeeuwse volkslied De kwestie van de dreigende annexatie van Zeeuws-Vlaanderen was in eerste instan tie een grote zorg voor de Nederlandse regering. Die duidelijk zijn weerslag had op de bevolking ten zuiden van de Wester schelde.21' Om de tegenargumenten kracht bij te zetten en zoveel mogelijk mensen actief erbij te betrekken had ds. Pattist 50

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 52