24. Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg, collectie D.A. Poldermans. 25. D.A. Poldermans, Ze wist nie wa ze dee, Vlissingen, 1990. 26. P.J. Meertens, In memoriam D.A. Poldermans, Eigen Volk 11, 1939. 27. M.P de Bruin, Dialect in goud, 50 jaar Zeeuwsche vereeniging voor dialectonderzoek (1979), Zeeuws Tijd schrift, jaargang 30,1980, pag. 9-19. 28. Zeeuws Archief, toeg. nr. 274.1, inv. nr. 257.3. 29. Het verhaal gaat dat de stukken van de rederijkers kamer, zonder dat iemand er van afwist, opgeborgen waren in een melkbus, verstopt onder een narrenpak. In bijlage 1 lezen we: 'Een woord van warmen dank is hier zeker op zijn plaats voor de hulp en voorlichting, die ik meermalen van den heer Meertens bij mijn arbeid mocht ontvangen.' Met P. J. Meertens te Amster dam onderhield Daniël Adrianus lange tijd een vriend schappelijke relatie. Na zijn overlijden is hier door zijn dochter een vervolg aan gegeven. Zie verder: J. Walrave, Rederijkerskamer 'De Fiolieren', Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord- Beveland no. 20, Goes, 1994. Een uitgebreide studie over de bewaard gebleven toneelstukken van de rederijkerskamer 'De Fiolieren', die omstreeks 1817 ophield te bestaan, wordt voorbe reid door de heer H. J. J. Mouwen te Etten-Leur. (PZC 1 augustus 2007). 30. Als noot 5. 31. Als noot 13, inv. nr. 700. 32. Provinciale Zeeuwse Courant, 17 februari 1999. Dr. L.F. van Driel te Middelburg zijn wij zeer erkentelijk voor de nuttige aanwijzin gen. Het plan bestaat om op 14 april 2009 - zijn zeventigste sterfdag - op een geschikte plaats in 's-Gravenpolder een plaquette te onthullen. 56

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 58