1 2 4 i m redenen verloren raken: door de vinder wordt het belang van documentatie niet altijd ingezien en de kleine speldjes ver dwijnen gemakkelijk uit het zicht of in de handel. Ook mag het probleem van een ontbrekende of niet adequate conserve Afb. 10. Omlijsting met Calvarie. Vind plaats Nieuwlande, 40x21 mm, lood-tin, hangoogje, 1375-1425. Collectie Historisch Museum De Bevelanden, inv.nr. 7373-202 (Foto Koen van Rooijen). Noot: In de beide boeken Heilig en Profaan is veel meer (te zien en) te lezen over pelgrimstekens, devotionele insignes en de hier niet behan delde profane en erotische draagtekens. Op dit moment wordt gewerkt aan een derde publica tie in de reeks Heilig en Profaan (ook een uit gave van de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes - verwachte verschijnings datum eind 2009). ring niet worden onderschat: als insignes door corrosie worden aangetast kunnen ze op den duur zelfs letterlijk verdwijnen. Het is verheugend te zien dat de insignes in de collectie van het museum met zorg bewaard en gepresenteerd worden. Afb. 9. Omlijsting met Crucifix. Vindplaats Nieuwlande, 27x13 mm, lood-tin, han googje, 1450-1450. Collectie Van Beuningen, Cothen, inv.nr. 1209 (HP1, afb. 0100). Zie ook: www.medievalbadges.org H.J.E. van Beuningen A.M. Koldeweij, 1993. Heilig en Profaan (1). 1000 Laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Rotterdam Papers 8. Cothen H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij D. Kic ken, 2001. Heilig en Profaan 2, 1200 Laatmid deleeuwse Insignes uit openbare en particuliere collecties, Rotterdam Papers 12. Cothen. 62

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 64