Stoelendans met land 'Gom^r Paul Harthoorn Het is geen toeval dat zoveel bronnen voor regionale geschiedenis en genealogie gebaseerd zijn op eigendom van huizen en land. De welstand van grote bevolkings groepen werd bepaald door de inkomsten van land. Dat waren de eigenaars en de pachters, met in hun kielzog de landar beiders die het fysieke werk deden. Die afhankelijkheid strekte zich ook uit tot de handelaars of kooplieden die zorgden voor de distributie van de producten, zoals de graankopers, de veehandelaars, de opko pers van vlas, wol, meekrap en andere 'vruchten' van het land. De eigenaars van de molens die oliezaden verwerkten en van de meestoven die kleurstof pro duceerden, de drapeniers of lakenberei- ders, die de wol verwerkten en niet te ver geten de handwerkslieden die al dergelijke activiteiten ondersteunden. Waaruit bestaan die historische bronnen die zo nauw verbonden zijn met landbezit? Het zijn de transportregisters waarin overdrachten van land en huizen geregi streerd werden. De registers van plechten, wat wij tegenwoordig hypotheken noemen. De belastingregisters op grondeigendom. Registers van belasting op de verkoop van huizen en land. De door een notaris opge stelde huwelijkse voorwaarden, waarin toekomstige echtelieden nauwkeurig lieten beschrijven welke goederen zij bij hun huwelijk inbrachten en wat daarmee moest gebeuren in geval een van de partners Afb. 1. Een bijzonder fraaie titelpagina van de overloper van de Oude Kraaijert, 1651. 95

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 97