betaald moest worden. Er zijn ook, meestal kleinere stukjes land, die schotvrijwaren en waarover dus geen belasting betaald hoefde te worden. Deze worden 'ambachts- heerlijke vroonen' genoemd. In sommige overlopers zijn deze in een apart lijstje vermeld. Overlopers zijn een momentopname. Ze geven de situatie weer zoals die op het moment dat een nieuwe overloper gemaakt werd bekend was. Dat betekent dat in de voorliggende zeven jaar veranderingen plaatsgevonden kunnen hebben, die niet geregistreerd zijn. Het gebeurde wel dat een stuk land op naam van een eigenaar bleef staan, lang nadat deze het land over gedragen had of zelfs nadat hij overleden was. Dat komt omdat bij het schrijven van een nieuwe overloper, de oude overloper als voorbeeld gebruikt werd. Een verandering die niet gerapporteerd was werd dan niet genoteerd, maar men schijnt daarover niet wakker gelegen te hebben, als het schot maar betaald werd en de grondheer, als hij het land verpacht had, zijn pacht regelma tig ontving. Het gebruik van overlopers Om overlopers effectief te kunnen gebrui ken dient men te weten hoe deze zijn opge bouwd. Op de titelpagina van een overloper staat, soms in fraai handschrift, de naam van het ambacht of de polder en de datum waarop de overloper opgesteld is. Een typi sche aanhef is: 'verhevent ende overgestelt inden somer naer den Ougst voor Bamisse Anno (afb. 1.). Bamesse, afgeleid van Sint Baafsmis, is 1 oktober, de traditionele datum waarop de pacht betaald moest wor den en boerenmeiden en knechts werden ingehuurd. In de overloper worden de hoe ken in een bepaalde volgorde behandeld, telkens met een kopje met de naam van de hoek en in welk deel van de hoek de beschrijving aanvangt. Soms worden hof steden, molens, wegen en watergangen ver meld. Zodoende is het bezit van een enkele overloper nuttig omdat deze topografische gegevens kan opleveren, zoals de namen en de ligging van de hoeken en veldnamen. Daarnaast kunnen we zien welke personen en families het land bezeten en bewerkt hebben. Het is waardevoller als we kunnen beschikken over een reeks overlopers. Dan is het mogelijk om te volgen hoe en wan neer een bepaalde eigenaar aan zijn land gekomen is, hoe lang hij dit bezeten heeft, of zijn bezit in de loop der jaren gegroeid is en omstreeks welke tijd hij is overleden en of het land toen in de familie gebleven is. Een precieze overlijdensdatum zullen we niet vinden, maar wel dat het land plotseling in handen overging van iemand anders. Dat kan een zoon of een schoonzoon zijn, of, als een weduwe hertrouwde kon het gebeuren dat het land op naam van haar nieuwe partner gesteld werd. Als het land verkocht werd kunnen wij de overdracht meestal vinden in de transportregisters. Onderlinge vergelijking van overlo pers Een enkele uitzondering daargelaten kun nen we verwachten dat vanaf omstreeks het midden van de zestiende eeuw tot diep in de negentiende eeuw de namen en de volgorde waarin de hoeken in een overlo per beschreven staan, gelijk gebleven zijn. Natuurlijk zullen percelen land regelmatig andere eigenaars en baanders gekregen hebben, maar de volgorde waarmee ze in de hoek vermeld worden zal niet veel ver anderd zijn. Wel kan door hermeting de oppervlakte een paar roeden groter of klei ner geworden zijn. Er kunnen wegen (wegelingen) aangelegd zijn, het perceel kan opgesplitst zijn, men kan percelen samengevoegd hebben, land kan opgeofferd zijn aan verdedigingswer ken etc., maar met een beetje puzzelen komen we er wel uit. In sommige ambach ten zien we dat het aantal percelen land in een overloper omstreeks het eerste kwar taal van de achttiende eeuw drastisch ver minderd is, zonder dat dit effect heeft op de totale oppervlakte. Vermoedelijk heeft men dan, om de administratie van de schothef fing te vereenvoudigen, percelen van eenzelfde eigenaar op de overloper samen gevoegd. Er is dus geen kluitje aarde van plaats veranderd. Om dezelfde reden heeft men vaak naast de standaard overlopers ook zogenaamde 'vergaarboeken' samen gesteld. Hierin zijn achtereenvolgens alle 97

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 99