einde van de vijftiende eeuw. De originelen zijn verloren gegaan, maar afschriften ble ven bewaard in een waardevol verzamel handschrift dat berust in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.3' Ze zijn uitge vaardigd door de baljuw (de lokale verte genwoordiger van de graaD, de burgemees ters en de schepenen van Reimerswaal. De verordeningen bestaan uit een reeks van bindende voorschriften over een groot aantal onderwerpen, zijn geldig voor alle burgers en vreemdelingen en vermelden steeds de sanctie bij overtreding van het voorschrift. Tekst 1:1402 i. Inden eersten soe wat vrouwe dat schelt, verbuert een pondt oft sij sal den steen dragen.4' In hedendaags Nederlands: Ten eerste: als een vrouw (iemand uitlscheldt, moet ze een boete van een pond betalen of een steen dragen. Tekst 2:1494 vii. Item wes vrouwe schelt, sal den steen dragen oft verbueren II lb. zwarten ende alzoe veel meer.S) Dat wil zeggen: Evenzo als een vrouw (ie mand uitlscheldt, moet ze de steen dragen of twee pond zwart betalen of zoveel meer (als goed geacht wordt). Mannenmaatschappij Het eerste deel van de betreffende bepa lingen noemt de dader en het misdrijf. De dader is een vrouw. Vrouwen hadden een heel andere plaats in de laatmiddeleeuwse maatschappij dan mannen. Welke is niet altijd even duidelijk en ook afhankelijk van plaats en tijd. De onduidelijkheid is gedeel telijk het gevolg van de zeer eenzijdige aard van de bronnen die meestal geschre ven zijn door tot de elite behorende, en in het geval van kerkelijke geschriften celi batair levende mannen. Hoe dan ook staat vast dat maatschappelijke gelijkheid voor vrouwen niet bestond. Sterker: in de door mannen gedomineerde samenleving was discriminatie van vrouwen uitgangspunt. Vrouwen vormden immers het zwakke geslacht, bezaten een geringere denkkracht en waren intellectueel inferieur. Zij gedroe gen zich, vond men, minder verantwoorde lijk, waren eerder in verleiding te brengen en moesten dus minder serieus worden Vrouwen en laatmiddeleeuwse onge lijkheid Algemene beschrijvingen In beide voorschriften gaat het om vrouwen en om schelden. Bepalingen tegen kijvende vrouwen zijn zeer beslist geen typisch Rei- merswaalse eigenaardigheid. Integendeel, in alle middeleeuwse lokale verordeningen in Europa en daarbuiten kwamen derge lijke artikelen voor. Meestal zijn ze net zo beknopt en algemeen omschreven als hierboven, maar in verscheidene worden meer bijzonderheden vermeld. In sommige vonnisboeken in de Nederlanden komen bo vendien tamelijk gedetailleerd genoteerde scheld- en ruziezaken voor. Gedetailleerd genoeg in ieder geval om de maatschap pelijke context, het karakter van het delict, het proces en de betekenis, ontwikkeling en uitvoering van de straf te beschrijven. Afb. 2. Onzekerheid en wantrouwen van de middeleeuwse man over het andere geslacht; de vrouw als symbool van de wel lust (voluptas) of deugd (virtus). (Uit: P. Bangen e.d. (red.), Tussen heks heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15dc 16de eeuw, Nijmegen, 1985.) tftoluptae. SUirtuB. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 21