DE SPUIJE, TIJDSCHRIFT VAN DE HEEMKUNDIGE KRING DE BEVELANDEN EN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN Verschijnt 3 maal per jaar. Aflevering 81 Winter 2010 Redactie Dr. O.W. Hoogerhuis Drs. J.R de Jonge (eindredacteur) F.H. de Klerk G. J. Lepoeter Drs. W.H. van Meegen H.F.M. de Potter J. de Ruiter W.P. den Toom A.J. Louisse Redactiesecretariaat Bijdragen voor De Spuije kunnen naar het redactiesecretariaat worden gezonden: Redactie de Spuije, p/a Westmolenweg 5, 4491 PR Wissenkerke, t.a.v. dr. O.W. Hoogerhuis, tel. 0113- 312597, of per e-mail: info@hkdebevelanden.nl Losse nummers van de Spuije kosten 3,50 excl. verzendkosten. Oude nummers, ook van jaarboeken, zijn verkrijgbaar op voornoemd adres of via de website: www.hkdebevelanden.nl Lidmaatschap De Spuije is een gezamenlijke uitgave van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden en verschijnt in het voorjaar, de zomer en het najaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid aanmelden. Voor meer informatie over de Heemkundige Kring zie: www.hkdebevelanden.nl Leden van de Heemkundige Kring betalen minimaal 16,- contributie per jaar. Hogere donaties zijn mogelijk en welkom. Gironummer 34.11.889. Leden ontvangen de Spuije gratis en kunnen (meestal) gratis deelnemen aan de door de kring georganiseerde activiteiten. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen te worden gericht aan het secretariaat van de vereniging: p/a Westmolenweg 5, 4491 PR Wissenkerke, tel. 0113-371451. E-mail adres info@hkdebevelanden.nl geldt ook voor algemene post voor de Heemkundige Kring- De Bevelanden. Leden van de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden betalen minimaal 20,- contributie per jaar. Hogere donaties zijn mogelijk en welkom. Gironummer 2658134. Leden ontvangen de Spuije gratis. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen te worden gericht aan de ledenadministratie van het Museum, Singelstraat 13, 4461 BZ Goes, tel. 0113-228883, e-mail: info@hmdb.nl Als u lid bent van zowel de Heemkundige Kring als de Vrienden van het Museum dan ontvangt u bij beide 2,- korting op de contributie. U ontvangt afzonderlijke nota's. Druk: Drukkerij van Velzen, Krabbendijke. Overname van artikelen en illustraties is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Op het omslag: Zeventiende-eeuwse bodebus van het Goese Timmermansgilde, te zien op de tentoonstelling: Bevelands best bewaarde geheim. (Collectie HMDB.) Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 januari 2011 indienen bij de redactie.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 2