Boekindruk: Kadastrale atlas van Zeeland 1832 Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Het eiland Noord-Beveland. Gemeenten: Colijnsplaat Kats Kortgene en Wissenkerke. Uitgegeven door de Stichting Colijnsplaat foto- en documentatiearchief. Te koop in de boekhandel voor 32,50 of via de Stichting www.colijnsplaatarchief.nl). Het doel van deze uitgave is de kadastrale administratie uit de beginperiode met de bijbehorende kaarten toegankelijk maken voor een groter publiek. De Stichting hoopt hierdoor de historische kennis over de ne gentiende eeuw van het voormalige eiland Noord-Beveland te vergroten. In de uitgebreide inleiding wordt veel aandacht besteed aan het ontstaan en de geschiedenis van het Kadaster vanaf 1832 tot heden. Het doel van het Kadaster was het opzetten van een nationale adminis tratie van alle onroerende goederen. De voorbereidende werkzaamheden waren al begonnen in de Franse tijd. Het belangrijk- Afb.l. Deel van kaart 2 uit de Atlas. Colijnsplaat, Sectie A. ste uitgangspunt was om een nauwkeurige en rechtvaardige heffing van de grondbe lasting mogelijk te maken en de rechtsze kerheid t.a.v. het onroerend goed zeker te stellen. Om dit te kunnen realiseren was een systematische beschrijving van alle grondeigendom in het gehele land en het vaststellen van de geschatte waarde van de onbebouwde en bebouwde eigendommen noodzakelijk. De basis van de Kadastrale administratie uit 1832 bestaat uit kaarten en registers, samengesteld in (deze) twee atlassen. Met de huidige publicatie komt een bron beschikbaar die voor het regio naal en lokaal historisch onderzoek bijzon der waardevol is. De inleiding geeft ook een handleiding voor het gebruik van de atlas. Iedere kadastrale gemeente wordt apart beschreven. In hoofdstuk B wordt extra aandacht be steed aan een aantal objecten zoals: - het voormalige gemeentehuis te Colijns plaat, - de molens van Kats en Wissenkerke, - de boerderij Bouw- en Plantlust (Kam perland), - hofstede Veldzicht (Colijnsplaat). Deel II van de Atlas bestaat uit kaarten van alle dorpen en polders op Noord-Beveland. Conclusie: De uitgave bestaat uit twee atlassen in een casette. In deel I bevinden zich veel gegevens over het Kadaster en een lijst met alle eigenaren van onroerend goed op Noord- Bevel and. Behalve tekst bevat deel I ook veel foto's. Wie belangstelling heeft voor de geschiede nis van Noord-Beveland in de negentiende eeuw zal deze publicatie zeker weten te waarderen. Hugo de Potter 48

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2010 | | pagina 50