Dr. Johannes ab Utrecht Dresselhuis (1789-1861), predikant, geschiedschrijver, schoolopziener ONTHULLING van het GEDENKTEEKEN D\ J. ab UTRECHT DRESSELHUIS BEWIJS VAN TOEGANG O. Enkele aantekeningen bij de recente restauratie en verplaatsing van het in 1862 te Wolphaartsdijk te zijner nagedachtenis opgerichte monument. G.J. Lepoeter 'Op den len November 1862 was het blijk baar aan de groote menschenmassa, die naar Wolfaartsdijk toog, aan de nationale vlag, die aldaar van den toren en andere gebouwen wapperde, dat er een feestelijke plegtigheid zou plaats vinden. Van wijd en zijd was men opgekomen, om bij de onthul ling van een monument, opgerigt ter eere van Dr. J. ab Utrecht Dresselhuis, tegen woordig te zijn.'r> Biografische gegevens Johannes ab Utrecht Dresselhuis werd op 30 september 1789 te Kampen geboren als zoon van predikant Harm Dresselhuis en Catharina ab Utrecht. Om de familienaam van zijn moeder voor uitsterven te behoe den werd deze aan zijn naam toegevoegd. Hij huwde de eerste keer op 29 april 1819 te Middelburg met Anna Maria de Kanter, die op 21 februari 1820 in het kraambed overleed. Het op 8 februari 1820 uit dit huwelijk geboren dochtertje overleed op 13 april 1821. Hij huwde de tweede keer op 14 oktober 1825 te Zaamslag met Petronella Franfoise de Backer. De op 30 juli 1826 uit dit huwelijk geboren zoon Johannes Gerardus overleed ongehuwd te Goes op 18 november 1853. Met dit overlijden was de kans op het voortbestaan van de familie naam ab Utrecht Dresselhuis vervlogen. Dresselhuis studeerde theologie te Utrecht (1806-1810), was van 1811 tot 1819 predikant te Hoofdplaat en daarna te Wolphaartsdijk, waar hem per 1 januari 1858 eervol emeritaat verleend werd. Bij Koninklijk Besluit van 6 december 1846 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. De academische senaat te Groningen benoemde hem op 31 januari 1852 tot doctor honoris causa in de theologie. Dresselhuis overleed te Middelburg op 23 augustus 1861. Hij werd te Wolphaartsdijk begraven. Zijn echtgenote Petronella Fran- foise de Backer overleed te Middelburg op 13 februari 1878. Ook zij werd te Wolphaartsdijk begraven. Afb. 1. Toegangsbe wijs voor de onthul ling van het gedenk teken op zaterdag 1 november 1862, bestemd voor E.P. Lenshoek, zwager van dr. J. ab Utrecht Dresselhuis. (Col lectie Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel.) TER EERE VAN i ZATURDAG den EERSTEN NOVEMBER 1862, des voormiddags ten 11Z ure. tot het afgesloten terrein en de gemeente-school te Wou?aartsdijk voat' t/en 'Véest' ■dffcnoolen. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 14