3 7 7 Jh J. 'X*. -4 /V, Afb. 3. De circulaire, op de dag van de begrafenis door de daartoe in het leven geroepen com missie verspreid, met het doel om tot oprichting van een gedenkteken te komen. (ZA, toegangs nummer 26.1, inv. nr. 260.) 14 v'., J vC. >••'-«..GOES WOLFAARTSDIJK27 Aug. 1861. t sh, 2>-. <v C is»v' y Heden hebben de ondergeteekendenmèt een tal van vrienden en vereerders, deel genomen aan de plegtige uitvaart van wijlen X>. J. ato UTRECHT DUESSELIÏUIS in leven Predikant der Hervormde Gemeente te Wolfaartsdijk voormaligen Praises van het Klassikaal Bestuur van Goes, Oud Lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland, der Algemeene Synode van de Ned. Herv. Kerk en der Synodale Commissie, Oud School-opziender, Ridder der Orde van den Ned. Leeuw, Lid van het Zeeuwsche, het'Utrechtsche en vele andere Letterkundige Genootschappen, enz. Niet slechts zijne Echtgenoot en éénige zuster verliezen in hem eenen waardigen liefhebbenden man en broeder, de Kerk eenen voortreffelijken Leeraar en wijzen beschermer harer Instellingen, de Wetenschap eenen verlichten beoefenaarde provincie Zeeland een harer bekwaamste Oudheidkundigen het Schoolwezen een' uitmuntenden paedagoog, maar ook de Maatschappij een' edelen menschenvriend die allen, van welken stand ook, tot zich trok, en zijnen bloedverwanten en vrienden, ja velen nevens hen, steeds een getrouwe raadsman pleegde te zijn. Éénig was DRESSELHUIS, nederig van geest, gaarne weldoendeoveral licht ver spreidende, met zeldzame talenten onvermoeid werkzaam voor al wat edel en goed, voor al wat rein en waarachtig is. De nagedachtenis van den zóódanige zal in zegening blijven, ook al liet hij geene nakome lingen na, die zijnen naam zullen dragen; daar zijn éénige zoon hem vóórgegaan is in de ruste des doods. Daarom te meer was het bij de ondergeteekenden eene eerste gedachte: het zegenend aandenken van den overledene bij het nageslacht te doen voortleven door een duurzaam bewijs van hoogachting, erkentelijkheid en liefde,-door een openbaar g8d.en.kt66fe GD. te Wolfaartsdijk op te rigten. Overtuigd van veler gezindheid om aan die hulde deel te nemen en mede te werken gelijk zulks al aanstonds gebleken is, schroomden wij niet de gelegenheid daartoe onverwijld in ruimeren kring open te stellen, door de aanbieding van nevensgaande inschrijvingsiijstdie wij, na gemaakt gebruik zoo als UEd. dit meest doeltreffend zult achtenuiterlijk vóór den lstéI1 November e. k. te gemoet zienaan het adres van den eerst Ondergeteekendete Goes. Van den uitslag onzer pogingen zullen wij de eer hebben UEd. berigt en rekenschap te gevenvoorshands verzoekende om onzen welgemeenden dank aan te nemen voor de hulpvaardigheid in deze te betoonenterwijl wij met betuiging der gevoelens van hoogachting ons gaarne onderschrijven De Commissie voor het oprigten van een gedenkteeken ter eere van wijlen JOr. J. ah UTRECHT DRF.SSEt.HClS, {get.) J. FRANSEN van de PUTTE, Lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Dr. E. MOLL, Scriba van het Klassikaal Bestuur van Goes. 3. PERSANT

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 16